உத்தர் தினாஜ்பூர், மேற்கு வங்கம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

உத்தர் தினாஜ்பூர் : தங்க வீதம்

இன்று 17 ஜனவரி 2022
48,790
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
16 ஜனவரி 2022 48,790 +0.00
15 ஜனவரி 2022 48,790 +0.00
14 ஜனவரி 2022 48,790 -80.00
13 ஜனவரி 2022 48,870 +130.00
12 ஜனவரி 2022 48,740 +240.00
11 ஜனவரி 2022 48,500 +0.00
10 ஜனவரி 2022 48,500 +0.00
09 ஜனவரி 2022 48,500 +0.00
08 ஜனவரி 2022 48,500 +0.00
07 ஜனவரி 2022 48,500 -580.00
உத்தர் தினாஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 49,160
உத்தர் தினாஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 48,500
உத்தர் தினாஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 48,774
உத்தர் தினாஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 48,940
உத்தர் தினாஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (16 ஜனவரி) 48,790
உத்தர் தினாஜ்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 49,720
உத்தர் தினாஜ்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 48,450
உத்தர் தினாஜ்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 49,102
உத்தர் தினாஜ்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 48,660
உத்தர் தினாஜ்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 48,940
உத்தர் தினாஜ்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 50,410
உத்தர் தினாஜ்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 48,040
உத்தர் தினாஜ்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 49,292
உத்தர் தினாஜ்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 48,690
உத்தர் தினாஜ்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 48,640
உத்தர் தினாஜ்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,270
உத்தர் தினாஜ்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,310
உத்தர் தினாஜ்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,349
உத்தர் தினாஜ்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,350
உத்தர் தினாஜ்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 49,020
உத்தர் தினாஜ்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

உத்தர் தினாஜ்பூர் : வெள்ளி வீதம்

இன்று 17 ஜனவரி 2022
63,290.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
16 ஜனவரி 2022 63,290 +0.00
15 ஜனவரி 2022 63,290 +0.00
14 ஜனவரி 2022 63,290 +70.00
13 ஜனவரி 2022 63,220 +770.00
12 ஜனவரி 2022 62,450 +440.00
11 ஜனவரி 2022 62,010 +60.00
10 ஜனவரி 2022 61,950 +190.00
09 ஜனவரி 2022 61,760 +0.00
08 ஜனவரி 2022 61,760 +0.00
07 ஜனவரி 2022 61,760 -1,860.00
உத்தர் தினாஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 64,050
உத்தர் தினாஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,760
உத்தர் தினாஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 62,890
உத்தர் தினாஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,540
உத்தர் தினாஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (16 ஜனவரி) 63,290
உத்தர் தினாஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,900
உத்தர் தினாஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,540
உத்தர் தினாஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 63,007
உத்தர் தினாஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,010
உத்தர் தினாஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,540
உத்தர் தினாஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 68,630
உத்தர் தினாஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 63,000
உத்தர் தினாஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 66,126
உத்தர் தினாஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 65,960
உத்தர் தினாஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,000
உத்தர் தினாஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,600
உத்தர் தினாஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 60,940
உத்தர் தினாஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 64,335
உத்தர் தினாஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 60,940
உத்தர் தினாஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 66,370
உத்தர் தினாஜ்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை