உத்தர் தினாஜ்பூர், மேற்கு வங்கம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

உத்தர் தினாஜ்பூர் : தங்க வீதம்

08 பிப்ரவரி 2023
57,190
+130.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 பிப்ரவரி 2023 57,060 +230.00
06 பிப்ரவரி 2023 56,830 +390.00
05 பிப்ரவரி 2023 56,440 +0.00
04 பிப்ரவரி 2023 56,440 +10.00
03 பிப்ரவரி 2023 56,430 -1,250.00
02 பிப்ரவரி 2023 57,680 -70.00
01 பிப்ரவரி 2023 57,750 +720.00
31 ஜனவரி 2023 57,030 +110.00
30 ஜனவரி 2023 56,920 -200.00
29 ஜனவரி 2023 57,120 +0.00
உத்தர் தினாஜ்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,750
உத்தர் தினாஜ்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 56,430
உத்தர் தினாஜ்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 56,947
உத்தர் தினாஜ்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,750
உத்தர் தினாஜ்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (07 பிப்ரவரி) 57,060
உத்தர் தினாஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,120
உத்தர் தினாஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 54,970
உத்தர் தினாஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,324
உத்தர் தினாஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 54,970
உத்தர் தினாஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,030
உத்தர் தினாஜ்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,000
உத்தர் தினாஜ்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,350
உத்தர் தினாஜ்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,313
உத்தர் தினாஜ்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,740
உத்தர் தினாஜ்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 54,970
உத்தர் தினாஜ்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,110
உத்தர் தினாஜ்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,170
உத்தர் தினாஜ்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,083
உத்தர் தினாஜ்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,520
உத்தர் தினாஜ்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 52,770
உத்தர் தினாஜ்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

உத்தர் தினாஜ்பூர் : வெள்ளி வீதம்

08 பிப்ரவரி 2023
67,780.00
+410.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 பிப்ரவரி 2023 67,370 -100.00
06 பிப்ரவரி 2023 67,470 -190.00
05 பிப்ரவரி 2023 67,660 +0.00
04 பிப்ரவரி 2023 67,660 +10.00
03 பிப்ரவரி 2023 67,650 -2,660.00
02 பிப்ரவரி 2023 70,310 +440.00
01 பிப்ரவரி 2023 69,870 +1,030.00
31 ஜனவரி 2023 68,840 +240.00
30 ஜனவரி 2023 68,600 +270.00
29 ஜனவரி 2023 68,330 +10.00
உத்தர் தினாஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,310
உத்தர் தினாஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 67,370
உத்தர் தினாஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 68,284
உத்தர் தினாஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 69,870
உத்தர் தினாஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (07 பிப்ரவரி) 67,370
உத்தர் தினாஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 69,770
உத்தர் தினாஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 67,900
உத்தர் தினாஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 68,779
உத்தர் தினாஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,210
உத்தர் தினாஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 68,840
உத்தர் தினாஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,600
உத்தர் தினாஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 64,900
உத்தர் தினாஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 67,774
உத்தர் தினாஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,080
உத்தர் தினாஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,210
உத்தர் தினாஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,190
உத்தர் தினாஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,350
உத்தர் தினாஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,237
உத்தர் தினாஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 58,880
உத்தர் தினாஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,190
உத்தர் தினாஜ்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை