சோட்டா உதய்பூர் : தங்கம் & வெள்ளி விலை, சோட்டா உதய்பூர் தங்க விகிதங்கள், சோட்டா உதய்பூர் வெள்ளி விகிதங்கள்

சோட்டா உதய்பூர், குஜராத் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

சோட்டா உதய்பூர் : தங்க வீதம்

இன்று 25 ஜனவரி 2022
49,440
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
24 ஜனவரி 2022 49,440 -140.00
23 ஜனவரி 2022 49,580 +0.00
22 ஜனவரி 2022 49,580 +0.00
21 ஜனவரி 2022 49,580 +10.00
20 ஜனவரி 2022 49,570 +460.00
19 ஜனவரி 2022 49,110 +10.00
18 ஜனவரி 2022 49,100 +140.00
17 ஜனவரி 2022 48,960 +40.00
16 ஜனவரி 2022 48,920 +0.00
15 ஜனவரி 2022 48,920 +0.00
சோட்டா உதய்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 49,580
சோட்டா உதய்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 48,630
சோட்டா உதய்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 49,057
சோட்டா உதய்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 49,070
சோட்டா உதய்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (24 ஜனவரி) 49,440
சோட்டா உதய்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 49,850
சோட்டா உதய்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 48,570
சோட்டா உதய்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 49,228
சோட்டா உதய்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 48,780
சோட்டா உதய்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 49,070
சோட்டா உதய்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 50,530
சோட்டா உதய்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 48,160
சோட்டா உதய்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 49,419
சோட்டா உதய்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 48,810
சோட்டா உதய்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 48,770
சோட்டா உதய்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,390
சோட்டா உதய்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,430
சோட்டா உதய்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,475
சோட்டா உதய்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,470
சோட்டா உதய்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 49,150
சோட்டா உதய்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

சோட்டா உதய்பூர் : வெள்ளி வீதம்

இன்று 25 ஜனவரி 2022
66,410.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
24 ஜனவரி 2022 66,410 -590.00
23 ஜனவரி 2022 67,000 +0.00
22 ஜனவரி 2022 67,000 +0.00
21 ஜனவரி 2022 67,000 +1,000.00
20 ஜனவரி 2022 66,000 +1,420.00
19 ஜனவரி 2022 64,580 +1,150.00
18 ஜனவரி 2022 63,430 +300.00
17 ஜனவரி 2022 63,130 -320.00
16 ஜனவரி 2022 63,450 +0.00
15 ஜனவரி 2022 63,450 +0.00
சோட்டா உதய்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 67,000
சோட்டா உதய்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,920
சோட்டா உதய்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 63,891
சோட்டா உதய்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,700
சோட்டா உதய்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (24 ஜனவரி) 66,410
சோட்டா உதய்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 64,060
சோட்டா உதய்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,700
சோட்டா உதய்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 63,169
சோட்டா உதய்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,170
சோட்டா உதய்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,700
சோட்டா உதய்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 68,810
சோட்டா உதய்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 63,170
சோட்டா உதய்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 66,295
சோட்டா உதய்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 66,130
சோட்டா உதய்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,170
சோட்டா உதய்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,780
சோட்டா உதய்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,090
சோட்டா உதய்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 64,498
சோட்டா உதய்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,090
சோட்டா உதய்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 66,540
சோட்டா உதய்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை