சோட்டா உதய்பூர், குஜராத் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

சோட்டா உதய்பூர் : தங்க வீதம்

18 ஜூன் 2024
71,400
-190.00
தேதி விலை மாற்றம்
17 ஜூன் 2024 71,590 -450.00
16 ஜூன் 2024 72,040 +0.00
15 ஜூன் 2024 72,040 +10.00
14 ஜூன் 2024 72,030 +820.00
13 ஜூன் 2024 71,210 -760.00
12 ஜூன் 2024 71,970 +400.00
11 ஜூன் 2024 71,570 +100.00
10 ஜூன் 2024 71,470 +80.00
09 ஜூன் 2024 71,390 +10.00
08 ஜூன் 2024 71,380 +0.00
சோட்டா உதய்பூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,160
சோட்டா உதய்பூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 71,210
சோட்டா உதய்பூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,869
சோட்டா உதய்பூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 71,850
சோட்டா உதய்பூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (17 ஜூன்) 71,590
சோட்டா உதய்பூர் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,690
சோட்டா உதய்பூர் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,860
சோட்டா உதய்பூர் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,393
சோட்டா உதய்பூர் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,870
சோட்டா உதய்பூர் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 71,850
சோட்டா உதய்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,090
சோட்டா உதய்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,350
சோட்டா உதய்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,401
சோட்டா உதய்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,350
சோட்டா உதய்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,630
சோட்டா உதய்பூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 68,120
சோட்டா உதய்பூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,760
சோட்டா உதய்பூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 65,988
சோட்டா உதய்பூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,760
சோட்டா உதய்பூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 67,720
சோட்டா உதய்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

சோட்டா உதய்பூர் : வெள்ளி வீதம்

18 ஜூன் 2024
88,690.00
-510.00
தேதி விலை மாற்றம்
17 ஜூன் 2024 89,200 -290.00
16 ஜூன் 2024 89,490 +10.00
15 ஜூன் 2024 89,480 +10.00
14 ஜூன் 2024 89,470 +1,180.00
13 ஜூன் 2024 88,290 -2,420.00
12 ஜூன் 2024 90,710 +1,760.00
11 ஜூன் 2024 88,950 -1,340.00
10 ஜூன் 2024 90,290 +1,120.00
09 ஜூன் 2024 89,170 +10.00
08 ஜூன் 2024 89,160 +0.00
சோட்டா உதய்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 94,100
சோட்டா உதய்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 88,290
சோட்டா உதய்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 90,249
சோட்டா உதய்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 91,880
சோட்டா உதய்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (17 ஜூன்) 89,200
சோட்டா உதய்பூர் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 96,420
சோட்டா உதய்பூர் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 81,080
சோட்டா உதய்பூர் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 88,322
சோட்டா உதய்பூர் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,220
சோட்டா உதய்பூர் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 91,880
சோட்டா உதய்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,130
சோட்டா உதய்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,770
சோட்டா உதய்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,868
சோட்டா உதய்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,770
சோட்டா உதய்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,930
சோட்டா உதய்பூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 75,780
சோட்டா உதய்பூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,290
சோட்டா உதய்பூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 74,638
சோட்டா உதய்பூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,290
சோட்டா உதய்பூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 75,240
சோட்டா உதய்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை