பண்டாரா, மகாராஷ்டிரா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பண்டாரா : தங்க வீதம்

24 மே 2024
71,720
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
23 மே 2024 71,720 -1,540.00
22 மே 2024 73,260 -950.00
21 மே 2024 74,210 -380.00
20 மே 2024 74,590 +650.00
19 மே 2024 73,940 +10.00
18 மே 2024 73,930 +0.00
17 மே 2024 73,930 +800.00
16 மே 2024 73,130 -130.00
15 மே 2024 73,260 +800.00
14 மே 2024 72,460 +470.00
பண்டாரா தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,590
பண்டாரா தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,770
பண்டாரா தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,430
பண்டாரா தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,770
பண்டாரா தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (23 மே) 71,720
பண்டாரா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 72,990
பண்டாரா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,260
பண்டாரா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,307
பண்டாரா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,260
பண்டாரா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,540
பண்டாரா தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 68,030
பண்டாரா தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,670
பண்டாரா தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 65,900
பண்டாரா தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,670
பண்டாரா தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 67,630
பண்டாரா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 62,880
பண்டாரா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,400
பண்டாரா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,205
பண்டாரா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 62,880
பண்டாரா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 62,610
பண்டாரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பண்டாரா : வெள்ளி வீதம்

24 மே 2024
90,350.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
23 மே 2024 90,350 -2,640.00
22 மே 2024 92,990 -1,740.00
21 மே 2024 94,730 -770.00
20 மே 2024 95,500 +4,340.00
19 மே 2024 91,160 +0.00
18 மே 2024 91,160 +10.00
17 மே 2024 91,150 +3,830.00
16 மே 2024 87,320 +370.00
15 மே 2024 86,950 +1,540.00
14 மே 2024 85,410 +560.00
பண்டாரா வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 95,500
பண்டாரா வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 80,970
பண்டாரா வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 86,454
பண்டாரா வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,110
பண்டாரா வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (23 மே) 90,350
பண்டாரா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,020
பண்டாரா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,670
பண்டாரா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,760
பண்டாரா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,670
பண்டாரா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,820
பண்டாரா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 75,680
பண்டாரா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,190
பண்டாரா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 74,539
பண்டாரா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,190
பண்டாரா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 75,140
பண்டாரா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,330
பண்டாரா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,060
பண்டாரா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,922
பண்டாரா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,330
பண்டாரா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 71,180
பண்டாரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை