பண்டாரா, மகாராஷ்டிரா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பண்டாரா : தங்க வீதம்

03 பிப்ரவரி 2023
57,620
-130.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 பிப்ரவரி 2023 57,750 -80.00
01 பிப்ரவரி 2023 57,830 +720.00
31 ஜனவரி 2023 57,110 +110.00
30 ஜனவரி 2023 57,000 -200.00
29 ஜனவரி 2023 57,200 +10.00
28 ஜனவரி 2023 57,190 +120.00
27 ஜனவரி 2023 57,070 -120.00
26 ஜனவரி 2023 57,190 +0.00
25 ஜனவரி 2023 57,190 +50.00
24 ஜனவரி 2023 57,140 +80.00
பண்டாரா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,830
பண்டாரா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 57,750
பண்டாரா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 57,790
பண்டாரா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,830
பண்டாரா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (02 பிப்ரவரி) 57,750
பண்டாரா தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,200
பண்டாரா தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,040
பண்டாரா தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,400
பண்டாரா தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,040
பண்டாரா தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,110
பண்டாரா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,070
பண்டாரா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,420
பண்டாரா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,385
பண்டாரா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,810
பண்டாரா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,040
பண்டாரா தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,180
பண்டாரா தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,230
பண்டாரா தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,152
பண்டாரா தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,590
பண்டாரா தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 52,840
பண்டாரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பண்டாரா : வெள்ளி வீதம்

03 பிப்ரவரி 2023
70,010.00
-390.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 பிப்ரவரி 2023 70,400 +430.00
01 பிப்ரவரி 2023 69,970 +1,040.00
31 ஜனவரி 2023 68,930 +240.00
30 ஜனவரி 2023 68,690 +270.00
29 ஜனவரி 2023 68,420 +10.00
28 ஜனவரி 2023 68,410 +0.00
27 ஜனவரி 2023 68,410 -410.00
26 ஜனவரி 2023 68,820 +10.00
25 ஜனவரி 2023 68,810 +190.00
24 ஜனவரி 2023 68,620 +480.00
பண்டாரா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,400
பண்டாரா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,970
பண்டாரா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,185
பண்டாரா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 69,970
பண்டாரா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (02 பிப்ரவரி) 70,400
பண்டாரா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 69,860
பண்டாரா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 67,990
பண்டாரா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 68,871
பண்டாரா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,300
பண்டாரா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 68,930
பண்டாரா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,700
பண்டாரா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 64,990
பண்டாரா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 67,865
பண்டாரா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,160
பண்டாரா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,300
பண்டாரா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,270
பண்டாரா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,430
பண்டாரா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,317
பண்டாரா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 58,960
பண்டாரா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,270
பண்டாரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை