அலிபுர்தார், மேற்கு வங்கம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

அலிபுர்தார் : தங்க வீதம்

07 டிசம்பர் 2023
62,290
+40.00
தேதி விலை மாற்றம்
06 டிசம்பர் 2023 62,250 +190.00
05 டிசம்பர் 2023 62,060 -180.00
04 டிசம்பர் 2023 62,240 -960.00
03 டிசம்பர் 2023 63,200 +10.00
02 டிசம்பர் 2023 63,190 +0.00
01 டிசம்பர் 2023 63,190 +730.00
30 நவம்பர் 2023 62,460 -320.00
29 நவம்பர் 2023 62,780 +340.00
28 நவம்பர் 2023 62,440 +950.00
27 நவம்பர் 2023 61,490 +0.00
அலிபுர்தார் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,200
அலிபுர்தார் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 62,060
அலிபுர்தார் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 62,688
அலிபுர்தார் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,190
அலிபுர்தார் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (06 டிசம்பர்) 62,250
அலிபுர்தார் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 62,780
அலிபுர்தார் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 59,690
அலிபுர்தார் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 60,893
அலிபுர்தார் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 60,790
அலிபுர்தார் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 62,460
அலிபுர்தார் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,250
அலிபுர்தார் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 56,470
அலிபுர்தார் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 59,118
அலிபுர்தார் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 57,430
அலிபுர்தார் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 60,910
அலிபுர்தார் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,470
அலிபுர்தார் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 57,220
அலிபுர்தார் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 58,835
அலிபுர்தார் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,400
அலிபுர்தார் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 57,420
அலிபுர்தார் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

அலிபுர்தார் : வெள்ளி வீதம்

07 டிசம்பர் 2023
74,310.00
-120.00
தேதி விலை மாற்றம்
06 டிசம்பர் 2023 74,430 -590.00
05 டிசம்பர் 2023 75,020 -760.00
04 டிசம்பர் 2023 75,780 -1,810.00
03 டிசம்பர் 2023 77,590 +10.00
02 டிசம்பர் 2023 77,580 +10.00
01 டிசம்பர் 2023 77,570 +410.00
30 நவம்பர் 2023 77,160 +1,140.00
29 நவம்பர் 2023 76,020 +670.00
28 நவம்பர் 2023 75,350 +1,290.00
27 நவம்பர் 2023 74,060 +10.00
அலிபுர்தார் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 77,590
அலிபுர்தார் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 74,430
அலிபுர்தார் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 76,328
அலிபுர்தார் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 77,570
அலிபுர்தார் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (06 டிசம்பர்) 74,430
அலிபுர்தார் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 77,160
அலிபுர்தார் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 70,010
அலிபுர்தார் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 72,581
அலிபுர்தார் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 71,290
அலிபுர்தார் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 77,160
அலிபுர்தார் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 72,850
அலிபுர்தார் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 66,630
அலிபுர்தார் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 70,501
அலிபுர்தார் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 69,690
அலிபுர்தார் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 71,640
அலிபுர்தார் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,730
அலிபுர்தார் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 69,680
அலிபுர்தார் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,080
அலிபுர்தார் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,720
அலிபுர்தார் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 69,680
அலிபுர்தார் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை