மோர்பி, குஜராத் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

மோர்பி : தங்க வீதம்

16 ஜூலை 2024
73,750
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
15 ஜூலை 2024 73,750 +210.00
14 ஜூலை 2024 73,540 +0.00
13 ஜூலை 2024 73,540 +10.00
12 ஜூலை 2024 73,530 -20.00
11 ஜூலை 2024 73,550 +620.00
10 ஜூலை 2024 72,930 +270.00
09 ஜூலை 2024 72,660 +100.00
08 ஜூலை 2024 72,560 -690.00
07 ஜூலை 2024 73,250 +0.00
06 ஜூலை 2024 73,250 +10.00
மோர்பி தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 73,750
மோர்பி தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 71,750
மோர்பி தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 72,964
மோர்பி தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 71,820
மோர்பி தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (15 ஜூலை) 73,750
மோர்பி தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,160
மோர்பி தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 71,210
மோர்பி தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,834
மோர்பி தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 71,850
மோர்பி தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 71,760
மோர்பி தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,690
மோர்பி தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,860
மோர்பி தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,393
மோர்பி தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,870
மோர்பி தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 71,850
மோர்பி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,090
மோர்பி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,350
மோர்பி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,401
மோர்பி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,350
மோர்பி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,630
மோர்பி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

மோர்பி : வெள்ளி வீதம்

16 ஜூலை 2024
92,760.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
15 ஜூலை 2024 92,760 -470.00
14 ஜூலை 2024 93,230 +10.00
13 ஜூலை 2024 93,220 +0.00
12 ஜூலை 2024 93,220 -1,030.00
11 ஜூலை 2024 94,250 +1,170.00
10 ஜூலை 2024 93,080 +50.00
09 ஜூலை 2024 93,030 +350.00
08 ஜூலை 2024 92,680 -960.00
07 ஜூலை 2024 93,640 +10.00
06 ஜூலை 2024 93,630 +10.00
மோர்பி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 94,250
மோர்பி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 89,700
மோர்பி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 92,666
மோர்பி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 89,700
மோர்பி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (15 ஜூலை) 92,760
மோர்பி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 94,100
மோர்பி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 87,300
மோர்பி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 89,671
மோர்பி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 91,880
மோர்பி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 89,550
மோர்பி வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 96,420
மோர்பி வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 81,080
மோர்பி வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 88,322
மோர்பி வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,220
மோர்பி வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 91,880
மோர்பி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,130
மோர்பி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,770
மோர்பி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,868
மோர்பி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,770
மோர்பி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,930
மோர்பி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை