மோர்பி, குஜராத் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

மோர்பி : தங்க வீதம்

26 மார்ச் 2023
59,570
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 மார்ச் 2023 59,570 +0.00
24 மார்ச் 2023 59,570 -270.00
23 மார்ச் 2023 59,840 +840.00
22 மார்ச் 2023 59,000 +140.00
21 மார்ச் 2023 58,860 -850.00
20 மார்ச் 2023 59,710 +60.00
19 மார்ச் 2023 59,650 +0.00
18 மார்ச் 2023 59,650 +10.00
17 மார்ச் 2023 59,640 +1,410.00
16 மார்ச் 2023 58,230 -320.00
மோர்பி தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,840
மோர்பி தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 55,040
மோர்பி தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,512
மோர்பி தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 55,960
மோர்பி தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (25 மார்ச்) 59,570
மோர்பி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,900
மோர்பி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 55,530
மோர்பி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 56,493
மோர்பி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,900
மோர்பி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 55,930
மோர்பி தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,270
மோர்பி தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,120
மோர்பி தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,493
மோர்பி தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,120
மோர்பி தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,180
மோர்பி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,140
மோர்பி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,490
மோர்பி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,458
மோர்பி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,880
மோர்பி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,110
மோர்பி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

மோர்பி : வெள்ளி வீதம்

26 மார்ச் 2023
70,540.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 மார்ச் 2023 70,540 +0.00
24 மார்ச் 2023 70,540 +170.00
23 மார்ச் 2023 70,370 +970.00
22 மார்ச் 2023 69,400 +850.00
21 மார்ச் 2023 68,550 -360.00
20 மார்ச் 2023 68,910 +160.00
19 மார்ச் 2023 68,750 +0.00
18 மார்ச் 2023 68,750 +10.00
17 மார்ச் 2023 68,740 +2,080.00
16 மார்ச் 2023 66,660 -760.00
மோர்பி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 70,540
மோர்பி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 61,930
மோர்பி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 66,139
மோர்பி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,540
மோர்பி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (25 மார்ச்) 70,540
மோர்பி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,500
மோர்பி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 63,750
மோர்பி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 66,453
மோர்பி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 70,060
மோர்பி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 64,650
மோர்பி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 69,960
மோர்பி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 68,080
மோர்பி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 68,955
மோர்பி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,400
மோர்பி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 69,020
மோர்பி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,790
மோர்பி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,070
மோர்பி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 67,954
மோர்பி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,250
மோர்பி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,390
மோர்பி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை