சரிகேலா கரசவன், ஜார்க்கண்ட் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

சரிகேலா கரசவன் : தங்க வீதம்

29 நவம்பர் 2023
62,680
+140.00
தேதி விலை மாற்றம்
28 நவம்பர் 2023 62,540 +950.00
27 நவம்பர் 2023 61,590 +10.00
26 நவம்பர் 2023 61,580 +0.00
25 நவம்பர் 2023 61,580 +10.00
24 நவம்பர் 2023 61,570 +300.00
23 நவம்பர் 2023 61,270 +60.00
22 நவம்பர் 2023 61,210 -180.00
21 நவம்பர் 2023 61,390 +500.00
20 நவம்பர் 2023 60,890 -30.00
19 நவம்பர் 2023 60,920 +0.00
சரிகேலா கரசவன் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 62,540
சரிகேலா கரசவன் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 59,780
சரிகேலா கரசவன் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 60,865
சரிகேலா கரசவன் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 60,880
சரிகேலா கரசவன் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (28 நவம்பர்) 62,540
சரிகேலா கரசவன் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,350
சரிகேலா கரசவன் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 56,560
சரிகேலா கரசவன் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 59,213
சரிகேலா கரசவன் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 57,520
சரிகேலா கரசவன் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 61,000
சரிகேலா கரசவன் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,560
சரிகேலா கரசவன் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 57,310
சரிகேலா கரசவன் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 58,925
சரிகேலா கரசவன் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,500
சரிகேலா கரசவன் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 57,510
சரிகேலா கரசவன் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,540
சரிகேலா கரசவன் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 58,310
சரிகேலா கரசவன் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 58,971
சரிகேலா கரசவன் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 59,350
சரிகேலா கரசவன் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 59,460
சரிகேலா கரசவன் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

சரிகேலா கரசவன் : வெள்ளி வீதம்

29 நவம்பர் 2023
75,680.00
+210.00
தேதி விலை மாற்றம்
28 நவம்பர் 2023 75,470 +1,290.00
27 நவம்பர் 2023 74,180 +10.00
26 நவம்பர் 2023 74,170 +0.00
25 நவம்பர் 2023 74,170 +10.00
24 நவம்பர் 2023 74,160 +1,020.00
23 நவம்பர் 2023 73,140 +130.00
22 நவம்பர் 2023 73,010 -470.00
21 நவம்பர் 2023 73,480 +570.00
20 நவம்பர் 2023 72,910 -460.00
19 நவம்பர் 2023 73,370 +0.00
சரிகேலா கரசவன் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 75,470
சரிகேலா கரசவன் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 70,120
சரிகேலா கரசவன் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 72,409
சரிகேலா கரசவன் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 71,410
சரிகேலா கரசவன் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (28 நவம்பர்) 75,470
சரிகேலா கரசவன் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 72,960
சரிகேலா கரசவன் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 66,740
சரிகேலா கரசவன் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 70,612
சரிகேலா கரசவன் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 69,800
சரிகேலா கரசவன் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 71,760
சரிகேலா கரசவன் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,850
சரிகேலா கரசவன் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 69,790
சரிகேலா கரசவன் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,194
சரிகேலா கரசவன் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,840
சரிகேலா கரசவன் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 69,790
சரிகேலா கரசவன் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 75,420
சரிகேலா கரசவன் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 69,900
சரிகேலா கரசவன் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 72,083
சரிகேலா கரசவன் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 74,070
சரிகேலா கரசவன் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 75,420
சரிகேலா கரசவன் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை