மொராதாபாத், உத்தரபிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

மொராதாபாத் : தங்க வீதம்

23 செப்டம்பர் 2023
59,130
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 செப்டம்பர் 2023 59,130 +130.00
21 செப்டம்பர் 2023 59,000 -560.00
20 செப்டம்பர் 2023 59,560 +160.00
19 செப்டம்பர் 2023 59,400 +0.00
18 செப்டம்பர் 2023 59,400 +240.00
17 செப்டம்பர் 2023 59,160 +0.00
16 செப்டம்பர் 2023 59,160 +10.00
15 செப்டம்பர் 2023 59,150 +430.00
14 செப்டம்பர் 2023 58,720 -20.00
13 செப்டம்பர் 2023 58,740 -40.00
மொராதாபாத் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,560
மொராதாபாத் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 58,720
மொராதாபாத் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 59,183
மொராதாபாத் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,500
மொராதாபாத் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (22 செப்டம்பர்) 59,130
மொராதாபாத் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,540
மொராதாபாத் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 58,310
மொராதாபாத் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 58,971
மொராதாபாத் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 59,350
மொராதாபாத் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 59,460
மொராதாபாத் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 60,030
மொராதாபாத் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 58,280
மொராதாபாத் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 59,239
மொராதாபாத் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 58,280
மொராதாபாத் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 60,030
மொராதாபாத் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 60,190
மொராதாபாத் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 58,150
மொராதாபாத் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 59,147
மொராதாபாத் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 60,190
மொராதாபாத் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 58,270
மொராதாபாத் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

மொராதாபாத் : வெள்ளி வீதம்

23 செப்டம்பர் 2023
73,220.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 செப்டம்பர் 2023 73,220 +250.00
21 செப்டம்பர் 2023 72,970 -140.00
20 செப்டம்பர் 2023 73,110 +670.00
19 செப்டம்பர் 2023 72,440 +0.00
18 செப்டம்பர் 2023 72,440 +430.00
17 செப்டம்பர் 2023 72,010 +10.00
16 செப்டம்பர் 2023 72,000 +0.00
15 செப்டம்பர் 2023 72,000 +1,260.00
14 செப்டம்பர் 2023 70,740 -490.00
13 செப்டம்பர் 2023 71,230 -490.00
மொராதாபாத் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,850
மொராதாபாத் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 70,740
மொராதாபாத் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,523
மொராதாபாத் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,840
மொராதாபாத் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (22 செப்டம்பர்) 73,220
மொராதாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 75,420
மொராதாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 69,900
மொராதாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 72,083
மொராதாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 74,070
மொராதாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 75,420
மொராதாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 76,430
மொராதாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 69,930
மொராதாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 73,631
மொராதாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,930
மொராதாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 75,510
மொராதாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,990
மொராதாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 68,310
மொராதாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,464
மொராதாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 72,720
மொராதாபாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 69,930
மொராதாபாத் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை