சிக்கபல்லபுரா, கர்நாடகா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

சிக்கபல்லபுரா : தங்க வீதம்

31 மார்ச் 2023
59,870
+690.00
தேதி விலை மாற்றம்
30 மார்ச் 2023 59,180 +10.00
29 மார்ச் 2023 59,170 -290.00
28 மார்ச் 2023 59,460 +640.00
27 மார்ச் 2023 58,820 -720.00
26 மார்ச் 2023 59,540 +0.00
25 மார்ச் 2023 59,540 +10.00
24 மார்ச் 2023 59,530 -280.00
23 மார்ச் 2023 59,810 +840.00
22 மார்ச் 2023 58,970 +140.00
21 மார்ச் 2023 58,830 -850.00
சிக்கபல்லபுரா தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,810
சிக்கபல்லபுரா தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 55,010
சிக்கபல்லபுரா தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,774
சிக்கபல்லபுரா தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 55,930
சிக்கபல்லபுரா தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (30 மார்ச்) 59,180
சிக்கபல்லபுரா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,870
சிக்கபல்லபுரா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 55,500
சிக்கபல்லபுரா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 56,462
சிக்கபல்லபுரா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,870
சிக்கபல்லபுரா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 55,900
சிக்கபல்லபுரா தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,240
சிக்கபல்லபுரா தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,090
சிக்கபல்லபுரா தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,444
சிக்கபல்லபுரா தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,090
சிக்கபல்லபுரா தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,150
சிக்கபல்லபுரா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,110
சிக்கபல்லபுரா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,460
சிக்கபல்லபுரா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,428
சிக்கபல்லபுரா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,850
சிக்கபல்லபுரா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,080
சிக்கபல்லபுரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

சிக்கபல்லபுரா : வெள்ளி வீதம்

31 மார்ச் 2023
72,160.00
+1,270.00
தேதி விலை மாற்றம்
30 மார்ச் 2023 70,890 +0.00
29 மார்ச் 2023 70,890 +170.00
28 மார்ச் 2023 70,720 +610.00
27 மார்ச் 2023 70,110 -400.00
26 மார்ச் 2023 70,510 +0.00
25 மார்ச் 2023 70,510 +10.00
24 மார்ச் 2023 70,500 +170.00
23 மார்ச் 2023 70,330 +970.00
22 மார்ச் 2023 69,360 +850.00
21 மார்ச் 2023 68,510 -370.00
சிக்கபல்லபுரா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 70,890
சிக்கபல்லபுரா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 61,890
சிக்கபல்லபுரா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 66,857
சிக்கபல்லபுரா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,500
சிக்கபல்லபுரா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (30 மார்ச்) 70,890
சிக்கபல்லபுரா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,460
சிக்கபல்லபுரா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 63,710
சிக்கபல்லபுரா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 66,418
சிக்கபல்லபுரா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 70,020
சிக்கபல்லபுரா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 64,620
சிக்கபல்லபுரா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 69,920
சிக்கபல்லபுரா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 68,040
சிக்கபல்லபுரா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 68,925
சிக்கபல்லபுரா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,360
சிக்கபல்லபுரா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 68,980
சிக்கபல்லபுரா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,750
சிக்கபல்லபுரா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,040
சிக்கபல்லபுரா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 67,918
சிக்கபல்லபுரா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,210
சிக்கபல்லபுரா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,350
சிக்கபல்லபுரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை