புல்வாமா, ஜம்மு-காஷ்மீர் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

புல்வாமா : தங்க வீதம்

08 பிப்ரவரி 2023
57,330
+100.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 பிப்ரவரி 2023 57,230 +220.00
06 பிப்ரவரி 2023 57,010 +400.00
05 பிப்ரவரி 2023 56,610 +0.00
04 பிப்ரவரி 2023 56,610 +10.00
03 பிப்ரவரி 2023 56,600 -1,250.00
02 பிப்ரவரி 2023 57,850 -70.00
01 பிப்ரவரி 2023 57,920 +710.00
31 ஜனவரி 2023 57,210 +110.00
30 ஜனவரி 2023 57,100 -200.00
29 ஜனவரி 2023 57,300 +10.00
புல்வாமா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,920
புல்வாமா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 56,600
புல்வாமா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 57,119
புல்வாமா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,920
புல்வாமா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (07 பிப்ரவரி) 57,230
புல்வாமா தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,300
புல்வாமா தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,140
புல்வாமா தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,497
புல்வாமா தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,140
புல்வாமா தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,210
புல்வாமா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,170
புல்வாமா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,510
புல்வாமா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,479
புல்வாமா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,900
புல்வாமா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,130
புல்வாமா தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,280
புல்வாமா தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,320
புல்வாமா தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,243
புல்வாமா தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,670
புல்வாமா தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 52,930
புல்வாமா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

புல்வாமா : வெள்ளி வீதம்

08 பிப்ரவரி 2023
67,960.00
+380.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 பிப்ரவரி 2023 67,580 -100.00
06 பிப்ரவரி 2023 67,680 -190.00
05 பிப்ரவரி 2023 67,870 +10.00
04 பிப்ரவரி 2023 67,860 +0.00
03 பிப்ரவரி 2023 67,860 -2,660.00
02 பிப்ரவரி 2023 70,520 +430.00
01 பிப்ரவரி 2023 70,090 +1,040.00
31 ஜனவரி 2023 69,050 +240.00
30 ஜனவரி 2023 68,810 +270.00
29 ஜனவரி 2023 68,540 +10.00
புல்வாமா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,520
புல்வாமா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 67,580
புல்வாமா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 68,494
புல்வாமா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 70,090
புல்வாமா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (07 பிப்ரவரி) 67,580
புல்வாமா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 69,980
புல்வாமா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 68,110
புல்வாமா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 68,989
புல்வாமா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,420
புல்வாமா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 69,050
புல்வாமா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,820
புல்வாமா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,100
புல்வாமா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 67,982
புல்வாமா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,270
புல்வாமா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,420
புல்வாமா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,380
புல்வாமா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,530
புல்வாமா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,424
புல்வாமா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 59,060
புல்வாமா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,380
புல்வாமா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை