புல்வாமா, ஜம்மு-காஷ்மீர் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

புல்வாமா : தங்க வீதம்

15 ஜூன் 2024
72,060
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
14 ஜூன் 2024 72,060 +820.00
13 ஜூன் 2024 71,240 -760.00
12 ஜூன் 2024 72,000 +410.00
11 ஜூன் 2024 71,590 +90.00
10 ஜூன் 2024 71,500 +80.00
09 ஜூன் 2024 71,420 +10.00
08 ஜூன் 2024 71,410 +0.00
07 ஜூன் 2024 71,410 -1,770.00
06 ஜூன் 2024 73,180 +580.00
05 ஜூன் 2024 72,600 +550.00
புல்வாமா தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,180
புல்வாமா தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 71,240
புல்வாமா தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,891
புல்வாமா தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 71,880
புல்வாமா தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (14 ஜூன்) 72,060
புல்வாமா தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,720
புல்வாமா தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,890
புல்வாமா தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,422
புல்வாமா தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,890
புல்வாமா தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 71,880
புல்வாமா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,120
புல்வாமா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,370
புல்வாமா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,430
புல்வாமா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,370
புல்வாமா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,660
புல்வாமா தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 68,150
புல்வாமா தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,780
புல்வாமா தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 66,014
புல்வாமா தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,780
புல்வாமா தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 67,750
புல்வாமா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

புல்வாமா : வெள்ளி வீதம்

15 ஜூன் 2024
89,510.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
14 ஜூன் 2024 89,510 +1,180.00
13 ஜூன் 2024 88,330 -2,420.00
12 ஜூன் 2024 90,750 +1,770.00
11 ஜூன் 2024 88,980 -1,350.00
10 ஜூன் 2024 90,330 +1,120.00
09 ஜூன் 2024 89,210 +10.00
08 ஜூன் 2024 89,200 +10.00
07 ஜூன் 2024 89,190 -4,950.00
06 ஜூன் 2024 94,140 +3,280.00
05 ஜூன் 2024 90,860 +950.00
புல்வாமா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 94,140
புல்வாமா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 88,330
புல்வாமா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 90,471
புல்வாமா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 91,920
புல்வாமா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (14 ஜூன்) 89,510
புல்வாமா வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 96,460
புல்வாமா வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 81,110
புல்வாமா வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 88,356
புல்வாமா வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,250
புல்வாமா வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 91,910
புல்வாமா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,160
புல்வாமா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,800
புல்வாமா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,900
புல்வாமா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,800
புல்வாமா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,960
புல்வாமா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 75,810
புல்வாமா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,320
புல்வாமா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 74,667
புல்வாமா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,320
புல்வாமா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 75,270
புல்வாமா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை