நிர்மல், தெலுங்கானா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

நிர்மல் : தங்க வீதம்

18 ஆகஸ்ட் 2022
51,760
+170.00
தேதி விலை மாற்றம்
17 ஆகஸ்ட் 2022 51,590 -340.00
16 ஆகஸ்ட் 2022 51,930 -720.00
15 ஆகஸ்ட் 2022 52,650 +0.00
14 ஆகஸ்ட் 2022 52,650 +0.00
13 ஆகஸ்ட் 2022 52,650 +10.00
12 ஆகஸ்ட் 2022 52,640 +270.00
11 ஆகஸ்ட் 2022 52,370 +90.00
10 ஆகஸ்ட் 2022 52,280 -30.00
09 ஆகஸ்ட் 2022 52,310 +0.00
08 ஆகஸ்ட் 2022 52,310 +410.00
நிர்மல் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 52,730
நிர்மல் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 51,530
நிர்மல் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 52,186
நிர்மல் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 51,530
நிர்மல் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (17 ஆகஸ்ட்) 51,590
நிர்மல் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 53,430
நிர்மல் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 51,580
நிர்மல் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 52,068
நிர்மல் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 51,780
நிர்மல் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 51,580
நிர்மல் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 52,990
நிர்மல் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 51,450
நிர்மல் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 52,156
நிர்மல் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 52,130
நிர்மல் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 52,000
நிர்மல் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 53,050
நிர்மல் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 51,120
நிர்மல் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 51,989
நிர்மல் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 52,540
நிர்மல் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 52,190
நிர்மல் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

நிர்மல் : வெள்ளி வீதம்

18 ஆகஸ்ட் 2022
57,160.00
+50.00
தேதி விலை மாற்றம்
17 ஆகஸ்ட் 2022 57,110 -840.00
16 ஆகஸ்ட் 2022 57,950 -1,580.00
15 ஆகஸ்ட் 2022 59,530 +10.00
14 ஆகஸ்ட் 2022 59,520 +0.00
13 ஆகஸ்ட் 2022 59,520 +10.00
12 ஆகஸ்ட் 2022 59,510 +950.00
11 ஆகஸ்ட் 2022 58,560 -570.00
10 ஆகஸ்ட் 2022 59,130 -120.00
09 ஆகஸ்ட் 2022 59,250 +10.00
08 ஆகஸ்ட் 2022 59,240 +1,670.00
நிர்மல் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,530
நிர்மல் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 57,110
நிர்மல் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 58,477
நிர்மல் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 58,430
நிர்மல் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (17 ஆகஸ்ட்) 57,110
நிர்மல் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 59,950
நிர்மல் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 55,770
நிர்மல் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 58,099
நிர்மல் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 59,790
நிர்மல் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 57,790
நிர்மல் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 63,900
நிர்மல் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 60,540
நிர்மல் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 62,572
நிர்மல் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 62,650
நிர்மல் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 60,540
நிர்மல் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 65,520
நிர்மல் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 60,220
நிர்மல் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 63,006
நிர்மல் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 65,520
நிர்மல் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 63,430
நிர்மல் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை