நிர்மல், தெலுங்கானா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

நிர்மல் : தங்க வீதம்

24 ஏப்ரல் 2024
71,160
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
23 ஏப்ரல் 2024 71,160 -170.00
22 ஏப்ரல் 2024 71,330 -1,610.00
21 ஏப்ரல் 2024 72,940 +10.00
20 ஏப்ரல் 2024 72,930 +0.00
19 ஏப்ரல் 2024 72,930 +120.00
18 ஏப்ரல் 2024 72,810 +240.00
17 ஏப்ரல் 2024 72,570 -540.00
16 ஏப்ரல் 2024 73,110 +770.00
15 ஏப்ரல் 2024 72,340 +320.00
14 ஏப்ரல் 2024 72,020 +10.00
நிர்மல் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,110
நிர்மல் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,360
நிர்மல் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,416
நிர்மல் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,360
நிர்மல் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (23 ஏப்ரல்) 71,160
நிர்மல் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 68,140
நிர்மல் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,770
நிர்மல் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 66,005
நிர்மல் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,770
நிர்மல் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 67,740
நிர்மல் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 62,980
நிர்மல் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,490
நிர்மல் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,303
நிர்மல் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 62,980
நிர்மல் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 62,700
நிர்மல் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 63,490
நிர்மல் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,700
நிர்மல் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 62,479
நிர்மல் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,490
நிர்மல் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 62,770
நிர்மல் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

நிர்மல் : வெள்ளி வீதம்

24 ஏப்ரல் 2024
81,040.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
23 ஏப்ரல் 2024 81,040 +120.00
22 ஏப்ரல் 2024 80,920 -2,990.00
21 ஏப்ரல் 2024 83,910 +10.00
20 ஏப்ரல் 2024 83,900 +10.00
19 ஏப்ரல் 2024 83,890 +220.00
18 ஏப்ரல் 2024 83,670 -150.00
17 ஏப்ரல் 2024 83,820 -10.00
16 ஏப்ரல் 2024 83,830 -320.00
15 ஏப்ரல் 2024 84,150 +780.00
14 ஏப்ரல் 2024 83,370 +0.00
நிர்மல் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,150
நிர்மல் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,790
நிர்மல் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 82,022
நிர்மல் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,790
நிர்மல் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (23 ஏப்ரல்) 81,040
நிர்மல் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 75,800
நிர்மல் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,310
நிர்மல் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 74,657
நிர்மல் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,310
நிர்மல் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 75,260
நிர்மல் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,440
நிர்மல் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,170
நிர்மல் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 71,035
நிர்மல் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,440
நிர்மல் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 71,290
நிர்மல் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 74,460
நிர்மல் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 70,980
நிர்மல் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 72,271
நிர்மல் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 74,460
நிர்மல் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 72,450
நிர்மல் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை