ஜம்மு, ஜம்மு-காஷ்மீர் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஜம்மு : தங்க வீதம்

14 ஜூலை 2024
73,570
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
13 ஜூலை 2024 73,570 +10.00
12 ஜூலை 2024 73,560 -20.00
11 ஜூலை 2024 73,580 +620.00
10 ஜூலை 2024 72,960 +270.00
09 ஜூலை 2024 72,690 +100.00
08 ஜூலை 2024 72,590 -690.00
07 ஜூலை 2024 73,280 +0.00
06 ஜூலை 2024 73,280 +10.00
05 ஜூலை 2024 73,270 +710.00
04 ஜூலை 2024 72,560 -20.00
ஜம்மு தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 73,580
ஜம்மு தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 71,780
ஜம்மு தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 72,888
ஜம்மு தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 71,850
ஜம்மு தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (13 ஜூலை) 73,570
ஜம்மு தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,180
ஜம்மு தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 71,240
ஜம்மு தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,862
ஜம்மு தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 71,880
ஜம்மு தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 71,780
ஜம்மு தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,720
ஜம்மு தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,890
ஜம்மு தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,422
ஜம்மு தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,890
ஜம்மு தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 71,880
ஜம்மு தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,120
ஜம்மு தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,370
ஜம்மு தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,430
ஜம்மு தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,370
ஜம்மு தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,660
ஜம்மு - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஜம்மு : வெள்ளி வீதம்

14 ஜூலை 2024
93,260.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
13 ஜூலை 2024 93,260 +10.00
12 ஜூலை 2024 93,250 -1,040.00
11 ஜூலை 2024 94,290 +1,170.00
10 ஜூலை 2024 93,120 +60.00
09 ஜூலை 2024 93,060 +340.00
08 ஜூலை 2024 92,720 -950.00
07 ஜூலை 2024 93,670 +0.00
06 ஜூலை 2024 93,670 +10.00
05 ஜூலை 2024 93,660 +1,640.00
04 ஜூலை 2024 92,020 -30.00
ஜம்மு வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 94,290
ஜம்மு வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 89,740
ஜம்மு வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 92,653
ஜம்மு வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 89,740
ஜம்மு வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (13 ஜூலை) 93,260
ஜம்மு வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 94,140
ஜம்மு வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 87,330
ஜம்மு வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 89,708
ஜம்மு வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 91,920
ஜம்மு வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 89,590
ஜம்மு வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 96,460
ஜம்மு வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 81,110
ஜம்மு வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 88,356
ஜம்மு வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,250
ஜம்மு வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 91,910
ஜம்மு வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,160
ஜம்மு வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,800
ஜம்மு வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,900
ஜம்மு வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,800
ஜம்மு வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,960
ஜம்மு - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை