கண்ணுவாஜ், உத்தரபிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

கண்ணுவாஜ் : தங்க வீதம்

03 மார்ச் 2024
63,690
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 மார்ச் 2024 63,690 +0.00
01 மார்ச் 2024 63,690 +1,070.00
29 பிப்ரவரி 2024 62,620 +320.00
28 பிப்ரவரி 2024 62,300 -90.00
27 பிப்ரவரி 2024 62,390 +160.00
26 பிப்ரவரி 2024 62,230 -160.00
25 பிப்ரவரி 2024 62,390 +10.00
24 பிப்ரவரி 2024 62,380 +0.00
23 பிப்ரவரி 2024 62,380 +360.00
22 பிப்ரவரி 2024 62,020 -160.00
கண்ணுவாஜ் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 63,690
கண்ணுவாஜ் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,690
கண்ணுவாஜ் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 63,690
கண்ணுவாஜ் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,690
கண்ணுவாஜ் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (02 மார்ச்) 63,690
கண்ணுவாஜ் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 62,900
கண்ணுவாஜ் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,410
கண்ணுவாஜ் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,221
கண்ணுவாஜ் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 62,900
கண்ணுவாஜ் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 62,620
கண்ணுவாஜ் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 63,410
கண்ணுவாஜ் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,620
கண்ணுவாஜ் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 62,397
கண்ணுவாஜ் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,410
கண்ணுவாஜ் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 62,680
கண்ணுவாஜ் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,720
கண்ணுவாஜ் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,090
கண்ணுவாஜ் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 62,527
கண்ணுவாஜ் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,290
கண்ணுவாஜ் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,270
கண்ணுவாஜ் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

கண்ணுவாஜ் : வெள்ளி வீதம்

03 மார்ச் 2024
72,220.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 மார்ச் 2024 72,220 +10.00
01 மார்ச் 2024 72,210 +1,010.00
29 பிப்ரவரி 2024 71,200 +2,120.00
28 பிப்ரவரி 2024 69,080 -360.00
27 பிப்ரவரி 2024 69,440 -250.00
26 பிப்ரவரி 2024 69,690 -1,010.00
25 பிப்ரவரி 2024 70,700 +10.00
24 பிப்ரவரி 2024 70,690 +10.00
23 பிப்ரவரி 2024 70,680 +220.00
22 பிப்ரவரி 2024 70,460 -440.00
கண்ணுவாஜ் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 72,220
கண்ணுவாஜ் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,210
கண்ணுவாஜ் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 72,215
கண்ணுவாஜ் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,210
கண்ணுவாஜ் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (02 மார்ச்) 72,220
கண்ணுவாஜ் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,350
கண்ணுவாஜ் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,080
கண்ணுவாஜ் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,941
கண்ணுவாஜ் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,350
கண்ணுவாஜ் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 71,200
கண்ணுவாஜ் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 74,370
கண்ணுவாஜ் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 70,890
கண்ணுவாஜ் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 72,176
கண்ணுவாஜ் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 74,370
கண்ணுவாஜ் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 72,360
கண்ணுவாஜ் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 77,710
கண்ணுவாஜ் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 71,350
கண்ணுவாஜ் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 74,563
கண்ணுவாஜ் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 77,700
கண்ணுவாஜ் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 74,320
கண்ணுவாஜ் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை