போபால், மத்தியப் பிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

போபால் : தங்க வீதம்

23 மார்ச் 2023
59,480
+490.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 மார்ச் 2023 58,990 +140.00
21 மார்ச் 2023 58,850 -840.00
20 மார்ச் 2023 59,690 +50.00
19 மார்ச் 2023 59,640 +10.00
18 மார்ச் 2023 59,630 +0.00
17 மார்ச் 2023 59,630 +1,420.00
16 மார்ச் 2023 58,210 -320.00
15 மார்ச் 2023 58,530 +880.00
14 மார்ச் 2023 57,650 -130.00
13 மார்ச் 2023 57,780 +1,480.00
போபால் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,690
போபால் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 55,020
போபால் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,204
போபால் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 55,950
போபால் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (22 மார்ச்) 58,990
போபால் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,890
போபால் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 55,510
போபால் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 56,477
போபால் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,890
போபால் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 55,920
போபால் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,260
போபால் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,100
போபால் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,460
போபால் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,100
போபால் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,170
போபால் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,130
போபால் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,470
போபால் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,443
போபால் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,870
போபால் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,100
போபால் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

போபால் : வெள்ளி வீதம்

23 மார்ச் 2023
69,770.00
+390.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 மார்ச் 2023 69,380 +850.00
21 மார்ச் 2023 68,530 -360.00
20 மார்ச் 2023 68,890 +160.00
19 மார்ச் 2023 68,730 +0.00
18 மார்ச் 2023 68,730 +10.00
17 மார்ச் 2023 68,720 +2,070.00
16 மார்ச் 2023 66,650 -750.00
15 மார்ச் 2023 67,400 +420.00
14 மார்ச் 2023 66,980 +330.00
13 மார்ச் 2023 66,650 +3,760.00
போபால் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 69,380
போபால் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 61,910
போபால் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 65,529
போபால் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,520
போபால் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (22 மார்ச்) 69,380
போபால் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,480
போபால் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 63,730
போபால் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 66,436
போபால் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 70,040
போபால் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 64,640
போபால் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 69,940
போபால் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 68,060
போபால் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 68,943
போபால் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,380
போபால் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 69,000
போபால் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,770
போபால் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,060
போபால் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 67,936
போபால் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,230
போபால் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,370
போபால் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை