முசாபர்பூர், பீகார் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

முசாபர்பூர் : தங்க வீதம்

03 பிப்ரவரி 2023
57,290
-430.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 பிப்ரவரி 2023 57,720 -70.00
01 பிப்ரவரி 2023 57,790 +710.00
31 ஜனவரி 2023 57,080 +110.00
30 ஜனவரி 2023 56,970 +0.00
30 ஜனவரி 2023 56,970 -200.00
29 ஜனவரி 2023 57,170 +10.00
28 ஜனவரி 2023 57,160 +120.00
27 ஜனவரி 2023 57,040 -120.00
26 ஜனவரி 2023 57,160 +0.00
25 ஜனவரி 2023 57,160 +50.00
முசாபர்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,790
முசாபர்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 57,720
முசாபர்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 57,755
முசாபர்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,790
முசாபர்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (02 பிப்ரவரி) 57,720
முசாபர்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,170
முசாபர்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,010
முசாபர்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,389
முசாபர்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,010
முசாபர்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,080
முசாபர்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,040
முசாபர்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,390
முசாபர்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,356
முசாபர்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,780
முசாபர்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,010
முசாபர்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,160
முசாபர்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,210
முசாபர்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,125
முசாபர்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,560
முசாபர்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 52,810
முசாபர்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

முசாபர்பூர் : வெள்ளி வீதம்

03 பிப்ரவரி 2023
69,400.00
-970.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 பிப்ரவரி 2023 70,370 +440.00
01 பிப்ரவரி 2023 69,930 +1,040.00
31 ஜனவரி 2023 68,890 +230.00
30 ஜனவரி 2023 68,660 +280.00
29 ஜனவரி 2023 68,380 +0.00
28 ஜனவரி 2023 68,380 +10.00
27 ஜனவரி 2023 68,370 -410.00
26 ஜனவரி 2023 68,780 +10.00
25 ஜனவரி 2023 68,770 +190.00
24 ஜனவரி 2023 68,580 +480.00
முசாபர்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,370
முசாபர்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,930
முசாபர்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,150
முசாபர்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 69,930
முசாபர்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (02 பிப்ரவரி) 70,370
முசாபர்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 69,830
முசாபர்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 67,950
முசாபர்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 68,833
முசாபர்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,270
முசாபர்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 68,890
முசாபர்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,660
முசாபர்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 64,950
முசாபர்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 67,828
முசாபர்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,130
முசாபர்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,260
முசாபர்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,240
முசாபர்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,400
முசாபர்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,286
முசாபர்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 58,930
முசாபர்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,240
முசாபர்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை