துவாரகா, டெல்லி : தங்கம் & வெள்ளி விலை

துவாரகா : தங்க வீதம்

இன்று 18 அக்டோபர் 2021
48,240
-720.00
தேதி விலை மாற்றம்
17 அக்டோபர் 2021 48,960 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 48,960 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 48,960 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 48,960 +740.00
13 அக்டோபர் 2021 48,220 +150.00
12 அக்டோபர் 2021 48,070 +10.00
11 அக்டோபர் 2021 48,060 +220.00
10 அக்டோபர் 2021 47,840 +0.00
09 அக்டோபர் 2021 47,840 +0.00
08 அக்டோபர் 2021 47,840 -90.00
துவாரகா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 48,960
துவாரகா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,290
துவாரகா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,035
துவாரகா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,330
துவாரகா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (17 அக்டோபர்) 48,960
துவாரகா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 48,560
துவாரகா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 46,580
துவாரகா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 47,632
துவாரகா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 48,140
துவாரகா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 46,580
துவாரகா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 49,330
துவாரகா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 46,880
துவாரகா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 48,208
துவாரகா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 49,330
துவாரகா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 48,190
துவாரகா தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 49,450
துவாரகா தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 47,860
துவாரகா தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 48,773
துவாரகா தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 47,860
துவாரகா தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 49,330
துவாரகா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

துவாரகா : வெள்ளி வீதம்

இன்று 18 அக்டோபர் 2021
64,650.00
+400.00
தேதி விலை மாற்றம்
17 அக்டோபர் 2021 64,250 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 64,250 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 64,250 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 64,250 +1,330.00
13 அக்டோபர் 2021 62,920 -170.00
12 அக்டோபர் 2021 63,090 -50.00
11 அக்டோபர் 2021 63,140 +550.00
10 அக்டோபர் 2021 62,590 +0.00
09 அக்டோபர் 2021 62,590 +0.00
08 அக்டோபர் 2021 62,590 +260.00
துவாரகா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 64,250
துவாரகா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 60,910
துவாரகா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 62,673
துவாரகா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 60,910
துவாரகா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (17 அக்டோபர்) 64,250
துவாரகா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 66,710
துவாரகா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 59,650
துவாரகா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 63,627
துவாரகா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 64,280
துவாரகா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 59,650
துவாரகா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 69,680
துவாரகா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 63,060
துவாரகா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 65,391
துவாரகா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 69,680
துவாரகா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 64,390
துவாரகா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 71,710
துவாரகா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 67,490
துவாரகா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 69,869
துவாரகா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,620
துவாரகா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 69,680
துவாரகா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை