ஜுன்ஹெபோடோ, நாகாலாந்து : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஜுன்ஹெபோடோ : தங்க வீதம்

23 செப்டம்பர் 2023
59,380
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 செப்டம்பர் 2023 59,380 +120.00
21 செப்டம்பர் 2023 59,260 -550.00
20 செப்டம்பர் 2023 59,810 +150.00
19 செப்டம்பர் 2023 59,660 +10.00
18 செப்டம்பர் 2023 59,650 +240.00
17 செப்டம்பர் 2023 59,410 +0.00
16 செப்டம்பர் 2023 59,410 +10.00
15 செப்டம்பர் 2023 59,400 +430.00
14 செப்டம்பர் 2023 58,970 -20.00
13 செப்டம்பர் 2023 58,990 -40.00
ஜுன்ஹெபோடோ தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,810
ஜுன்ஹெபோடோ தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 58,970
ஜுன்ஹெபோடோ தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 59,435
ஜுன்ஹெபோடோ தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,750
ஜுன்ஹெபோடோ தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (22 செப்டம்பர்) 59,380
ஜுன்ஹெபோடோ தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,800
ஜுன்ஹெபோடோ தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 58,560
ஜுன்ஹெபோடோ தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 59,222
ஜுன்ஹெபோடோ தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 59,600
ஜுன்ஹெபோடோ தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 59,710
ஜுன்ஹெபோடோ தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 60,280
ஜுன்ஹெபோடோ தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 58,520
ஜுன்ஹெபோடோ தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 59,490
ஜுன்ஹெபோடோ தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 58,520
ஜுன்ஹெபோடோ தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 60,280
ஜுன்ஹெபோடோ தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 60,450
ஜுன்ஹெபோடோ தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 58,400
ஜுன்ஹெபோடோ தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 59,399
ஜுன்ஹெபோடோ தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 60,450
ஜுன்ஹெபோடோ தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 58,520
ஜுன்ஹெபோடோ - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஜுன்ஹெபோடோ : வெள்ளி வீதம்

23 செப்டம்பர் 2023
73,530.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 செப்டம்பர் 2023 73,530 +250.00
21 செப்டம்பர் 2023 73,280 -140.00
20 செப்டம்பர் 2023 73,420 +670.00
19 செப்டம்பர் 2023 72,750 +10.00
18 செப்டம்பர் 2023 72,740 +420.00
17 செப்டம்பர் 2023 72,320 +10.00
16 செப்டம்பர் 2023 72,310 +10.00
15 செப்டம்பர் 2023 72,300 +1,260.00
14 செப்டம்பர் 2023 71,040 -500.00
13 செப்டம்பர் 2023 71,540 -490.00
ஜுன்ஹெபோடோ வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 75,170
ஜுன்ஹெபோடோ வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 71,040
ஜுன்ஹெபோடோ வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,832
ஜுன்ஹெபோடோ வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 75,160
ஜுன்ஹெபோடோ வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (22 செப்டம்பர்) 73,530
ஜுன்ஹெபோடோ வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 75,740
ஜுன்ஹெபோடோ வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 70,200
ஜுன்ஹெபோடோ வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 72,389
ஜுன்ஹெபோடோ வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 74,390
ஜுன்ஹெபோடோ வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 75,740
ஜுன்ஹெபோடோ வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 76,760
ஜுன்ஹெபோடோ வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 70,230
ஜுன்ஹெபோடோ வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 73,943
ஜுன்ஹெபோடோ வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 70,230
ஜுன்ஹெபோடோ வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 75,830
ஜுன்ஹெபோடோ வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 74,310
ஜுன்ஹெபோடோ வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 68,600
ஜுன்ஹெபோடோ வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,767
ஜுன்ஹெபோடோ வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 73,030
ஜுன்ஹெபோடோ வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 70,220
ஜுன்ஹெபோடோ - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை