கோடகு, கர்நாடகா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

கோடகு : தங்க வீதம்

01 டிசம்பர் 2022
52,880
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
30 நவம்பர் 2022 52,880 +280.00
29 நவம்பர் 2022 52,600 +240.00
28 நவம்பர் 2022 52,360 -390.00
27 நவம்பர் 2022 52,750 +0.00
26 நவம்பர் 2022 52,750 +0.00
25 நவம்பர் 2022 52,750 -140.00
24 நவம்பர் 2022 52,890 +220.00
23 நவம்பர் 2022 52,670 +190.00
22 நவம்பர் 2022 52,480 -10.00
21 நவம்பர் 2022 52,490 -340.00
கோடகு தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை
கோடகு தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை
கோடகு தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை
கோடகு தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை ()
கோடகு தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை ()
கோடகு தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,230
கோடகு தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,270
கோடகு தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,194
கோடகு தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,620
கோடகு தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 52,880
கோடகு தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 52,010
கோடகு தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 50,180
கோடகு தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 50,829
கோடகு தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 50,200
கோடகு தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 50,420
கோடகு தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 50,760
கோடகு தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 49,320
கோடகு தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 50,044
கோடகு தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 50,150
கோடகு தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 50,200
கோடகு - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

கோடகு : வெள்ளி வீதம்

01 டிசம்பர் 2022
63,320.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
30 நவம்பர் 2022 63,320 +640.00
29 நவம்பர் 2022 62,680 +1,630.00
28 நவம்பர் 2022 61,050 -950.00
27 நவம்பர் 2022 62,000 +10.00
26 நவம்பர் 2022 61,990 +0.00
25 நவம்பர் 2022 61,990 -230.00
24 நவம்பர் 2022 62,220 +350.00
23 நவம்பர் 2022 61,870 +690.00
22 நவம்பர் 2022 61,180 +290.00
21 நவம்பர் 2022 60,890 -250.00
கோடகு வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை
கோடகு வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை
கோடகு வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை
கோடகு வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை ()
கோடகு வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை ()
கோடகு வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,320
கோடகு வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,470
கோடகு வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,367
கோடகு வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 59,010
கோடகு வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,320
கோடகு வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,840
கோடகு வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 55,320
கோடகு வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 58,085
கோடகு வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 56,840
கோடகு வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 57,790
கோடகு வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 57,950
கோடகு வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 52,390
கோடகு வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 55,471
கோடகு வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 52,390
கோடகு வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 56,840
கோடகு - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை