ஜோகுலம்பா கட்வால், தெலுங்கானா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஜோகுலம்பா கட்வால் : தங்க வீதம்

02 ஜூன் 2023
60,290
+20.00
தேதி விலை மாற்றம்
01 ஜூன் 2023 60,270 +0.00
31 மே 2023 60,270 +20.00
30 மே 2023 60,250 +500.00
29 மே 2023 59,750 +90.00
28 மே 2023 59,660 +0.00
27 மே 2023 59,660 +10.00
26 மே 2023 59,650 -100.00
25 மே 2023 59,750 -370.00
24 மே 2023 60,120 -390.00
23 மே 2023 60,510 -20.00
ஜோகுலம்பா கட்வால் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 60,270
ஜோகுலம்பா கட்வால் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 60,270
ஜோகுலம்பா கட்வால் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 60,270
ஜோகுலம்பா கட்வால் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 60,270
ஜோகுலம்பா கட்வால் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (01 ஜூன்) 60,270
ஜோகுலம்பா கட்வால் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 61,680
ஜோகுலம்பா கட்வால் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 59,650
ஜோகுலம்பா கட்வால் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 60,611
ஜோகுலம்பா கட்வால் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 60,110
ஜோகுலம்பா கட்வால் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 60,270
ஜோகுலம்பா கட்வால் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 61,330
ஜோகுலம்பா கட்வால் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 59,620
ஜோகுலம்பா கட்வால் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 60,340
ஜோகுலம்பா கட்வால் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 59,620
ஜோகுலம்பா கட்வால் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 60,100
ஜோகுலம்பா கட்வால் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,860
ஜோகுலம்பா கட்வால் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 55,050
ஜோகுலம்பா கட்வால் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,878
ஜோகுலம்பா கட்வால் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 55,980
ஜோகுலம்பா கட்வால் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 59,610
ஜோகுலம்பா கட்வால் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஜோகுலம்பா கட்வால் : வெள்ளி வீதம்

02 ஜூன் 2023
72,900.00
+90.00
தேதி விலை மாற்றம்
01 ஜூன் 2023 72,810 +480.00
31 மே 2023 72,330 +1,070.00
30 மே 2023 71,260 -30.00
29 மே 2023 71,290 -180.00
28 மே 2023 71,470 +10.00
27 மே 2023 71,460 +0.00
26 மே 2023 71,460 +1,080.00
25 மே 2023 70,380 -830.00
24 மே 2023 71,210 -1,090.00
23 மே 2023 72,300 -570.00
ஜோகுலம்பா கட்வால் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 72,810
ஜோகுலம்பா கட்வால் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 72,810
ஜோகுலம்பா கட்வால் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 72,810
ஜோகுலம்பா கட்வால் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 72,810
ஜோகுலம்பா கட்வால் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (01 ஜூன்) 72,810
ஜோகுலம்பா கட்வால் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 78,110
ஜோகுலம்பா கட்வால் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,380
ஜோகுலம்பா கட்வால் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 73,882
ஜோகுலம்பா கட்வால் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 75,520
ஜோகுலம்பா கட்வால் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 72,330
ஜோகுலம்பா கட்வால் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 77,300
ஜோகுலம்பா கட்வால் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 72,330
ஜோகுலம்பா கட்வால் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 74,931
ஜோகுலம்பா கட்வால் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 72,410
ஜோகுலம்பா கட்வால் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 75,520
ஜோகுலம்பா கட்வால் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 72,400
ஜோகுலம்பா கட்வால் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 61,940
ஜோகுலம்பா கட்வால் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 67,087
ஜோகுலம்பா கட்வால் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,560
ஜோகுலம்பா கட்வால் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 72,400
ஜோகுலம்பா கட்வால் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை