ஜெய்ப்பூர், ராஜஸ்தான் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஜெய்ப்பூர் : தங்க வீதம்

08 பிப்ரவரி 2023
57,260
+130.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 பிப்ரவரி 2023 57,130 +230.00
06 பிப்ரவரி 2023 56,900 +390.00
05 பிப்ரவரி 2023 56,510 +10.00
04 பிப்ரவரி 2023 56,500 +0.00
03 பிப்ரவரி 2023 56,500 -1,250.00
02 பிப்ரவரி 2023 57,750 -70.00
01 பிப்ரவரி 2023 57,820 +720.00
31 ஜனவரி 2023 57,100 +110.00
30 ஜனவரி 2023 56,990 -200.00
29 ஜனவரி 2023 57,190 +10.00
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,820
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 56,500
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 57,016
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,820
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (07 பிப்ரவரி) 57,130
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,190
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,040
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,393
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,040
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,100
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,060
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,410
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,378
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,800
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,030
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,180
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,230
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,145
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,580
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 52,830
ஜெய்ப்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஜெய்ப்பூர் : வெள்ளி வீதம்

08 பிப்ரவரி 2023
67,840.00
+390.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 பிப்ரவரி 2023 67,450 -100.00
06 பிப்ரவரி 2023 67,550 -190.00
05 பிப்ரவரி 2023 67,740 +0.00
04 பிப்ரவரி 2023 67,740 +10.00
03 பிப்ரவரி 2023 67,730 -2,660.00
02 பிப்ரவரி 2023 70,390 +430.00
01 பிப்ரவரி 2023 69,960 +1,040.00
31 ஜனவரி 2023 68,920 +240.00
30 ஜனவரி 2023 68,680 +270.00
29 ஜனவரி 2023 68,410 +10.00
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,390
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 67,450
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 68,366
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 69,960
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (07 பிப்ரவரி) 67,450
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 69,850
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 67,980
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 68,861
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,290
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 68,920
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,690
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 64,980
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 67,855
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,150
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,290
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,260
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,420
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,309
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 58,950
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,260
ஜெய்ப்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை