ஜெய்ப்பூர், ராஜஸ்தான் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஜெய்ப்பூர் : தங்க வீதம்

இன்று 19 அக்டோபர் 2021
48,310
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
18 அக்டோபர் 2021 48,310 -720.00
17 அக்டோபர் 2021 49,030 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 49,030 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 49,030 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 49,030 +730.00
13 அக்டோபர் 2021 48,300 +150.00
12 அக்டோபர் 2021 48,150 +20.00
11 அக்டோபர் 2021 48,130 +210.00
10 அக்டோபர் 2021 47,920 +0.00
09 அக்டோபர் 2021 47,920 +0.00
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,030
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,360
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,120
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,400
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (18 அக்டோபர்) 48,310
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 48,630
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 46,650
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 47,704
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 48,220
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 46,650
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 49,410
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 46,960
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 48,283
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 49,410
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 48,260
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 49,530
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 47,930
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 48,848
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 47,930
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 49,410
ஜெய்ப்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஜெய்ப்பூர் : வெள்ளி வீதம்

இன்று 19 அக்டோபர் 2021
64,750.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
18 அக்டோபர் 2021 64,750 +400.00
17 அக்டோபர் 2021 64,350 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 64,350 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 64,350 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 64,350 +1,330.00
13 அக்டோபர் 2021 63,020 -160.00
12 அக்டோபர் 2021 63,180 -60.00
11 அக்டோபர் 2021 63,240 +550.00
10 அக்டோபர் 2021 62,690 +0.00
09 அக்டோபர் 2021 62,690 +0.00
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 64,750
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,010
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 62,881
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,010
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (18 அக்டோபர்) 64,750
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 66,810
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 59,750
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 63,726
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 64,380
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 59,750
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 69,790
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 63,160
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 65,493
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 69,790
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 64,490
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 71,820
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 67,600
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 69,975
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,720
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 69,790
ஜெய்ப்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை