ஜெய்ப்பூர் : தங்கம் & வெள்ளி விலை, ஜெய்ப்பூர் தங்க விகிதங்கள், ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி விகிதங்கள்

ஜெய்ப்பூர், ராஜஸ்தான் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஜெய்ப்பூர் : தங்க வீதம்

இன்று 21 ஜனவரி 2022
49,500
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
20 ஜனவரி 2022 49,500 +460.00
19 ஜனவரி 2022 49,040 +10.00
18 ஜனவரி 2022 49,030 +140.00
17 ஜனவரி 2022 48,890 +40.00
16 ஜனவரி 2022 48,850 +0.00
15 ஜனவரி 2022 48,850 +0.00
14 ஜனவரி 2022 48,850 -70.00
13 ஜனவரி 2022 48,920 +120.00
12 ஜனவரி 2022 48,800 +240.00
11 ஜனவரி 2022 48,560 +0.00
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 49,500
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 48,560
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 48,890
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 49,000
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (20 ஜனவரி) 49,500
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 49,780
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 48,510
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 49,159
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 48,720
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 49,000
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 50,460
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 48,100
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 49,350
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 48,750
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 48,700
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,320
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,360
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,405
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,400
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 49,080
ஜெய்ப்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஜெய்ப்பூர் : வெள்ளி வீதம்

இன்று 21 ஜனவரி 2022
65,910.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
20 ஜனவரி 2022 65,910 +1,420.00
19 ஜனவரி 2022 64,490 +1,150.00
18 ஜனவரி 2022 63,340 +300.00
17 ஜனவரி 2022 63,040 -320.00
16 ஜனவரி 2022 63,360 +0.00
15 ஜனவரி 2022 63,360 +0.00
14 ஜனவரி 2022 63,360 +60.00
13 ஜனவரி 2022 63,300 +770.00
12 ஜனவரி 2022 62,530 +450.00
11 ஜனவரி 2022 62,080 +60.00
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 65,910
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,830
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 63,209
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,610
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (20 ஜனவரி) 65,910
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,970
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,610
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 63,079
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,080
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,610
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 68,710
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 63,080
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 66,201
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 66,040
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,080
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,680
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,010
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 64,408
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,010
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 66,440
ஜெய்ப்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை