ஜெய்ப்பூர், ராஜஸ்தான் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஜெய்ப்பூர் : தங்க வீதம்

14 ஜூலை 2024
73,430
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
13 ஜூலை 2024 73,430 +10.00
12 ஜூலை 2024 73,420 -20.00
11 ஜூலை 2024 73,440 +620.00
10 ஜூலை 2024 72,820 +270.00
09 ஜூலை 2024 72,550 +90.00
08 ஜூலை 2024 72,460 -690.00
07 ஜூலை 2024 73,150 +10.00
06 ஜூலை 2024 73,140 +10.00
05 ஜூலை 2024 73,130 +700.00
04 ஜூலை 2024 72,430 -10.00
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 73,440
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 71,650
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 72,752
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 71,720
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (13 ஜூலை) 73,430
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,050
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 71,100
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,699
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 71,750
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 71,650
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,580
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,760
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,286
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,760
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 71,740
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 72,980
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,250
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,297
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,250
ஜெய்ப்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,530
ஜெய்ப்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஜெய்ப்பூர் : வெள்ளி வீதம்

14 ஜூலை 2024
93,090.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
13 ஜூலை 2024 93,090 +10.00
12 ஜூலை 2024 93,080 -1,030.00
11 ஜூலை 2024 94,110 +1,160.00
10 ஜூலை 2024 92,950 +60.00
09 ஜூலை 2024 92,890 +350.00
08 ஜூலை 2024 92,540 -960.00
07 ஜூலை 2024 93,500 +10.00
06 ஜூலை 2024 93,490 +10.00
05 ஜூலை 2024 93,480 +1,630.00
04 ஜூலை 2024 91,850 -30.00
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 94,110
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 89,570
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 92,480
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 89,570
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (13 ஜூலை) 93,090
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 93,960
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 87,170
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 89,460
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 91,750
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 89,420
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 96,280
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 80,960
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 88,193
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,100
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 91,740
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,010
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,660
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,749
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,660
ஜெய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,810
ஜெய்ப்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை