பலோடா, சத்தீஸ்கர் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பலோடா : தங்க வீதம்

22 ஜூன் 2024
71,590
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 ஜூன் 2024 71,590 -1,000.00
20 ஜூன் 2024 72,590 +860.00
19 ஜூன் 2024 71,730 +50.00
18 ஜூன் 2024 71,680 +210.00
17 ஜூன் 2024 71,470 -450.00
16 ஜூன் 2024 71,920 +0.00
15 ஜூன் 2024 71,920 +10.00
14 ஜூன் 2024 71,910 +830.00
13 ஜூன் 2024 71,080 -770.00
12 ஜூன் 2024 71,850 +410.00
பலோடா தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,030
பலோடா தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 71,080
பலோடா தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,774
பலோடா தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 71,730
பலோடா தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (21 ஜூன்) 71,590
பலோடா தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,560
பலோடா தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,740
பலோடா தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,268
பலோடா தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,740
பலோடா தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 71,720
பலோடா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 72,960
பலோடா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,230
பலோடா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,278
பலோடா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,230
பலோடா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,510
பலோடா தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 68,010
பலோடா தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,650
பலோடா தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 65,875
பலோடா தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,650
பலோடா தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 67,610
பலோடா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பலோடா : வெள்ளி வீதம்

22 ஜூன் 2024
89,360.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 ஜூன் 2024 89,360 -2,500.00
20 ஜூன் 2024 91,860 +2,140.00
19 ஜூன் 2024 89,720 +510.00
18 ஜூன் 2024 89,210 +160.00
17 ஜூன் 2024 89,050 -280.00
16 ஜூன் 2024 89,330 +0.00
15 ஜூன் 2024 89,330 +10.00
14 ஜூன் 2024 89,320 +1,180.00
13 ஜூன் 2024 88,140 -2,410.00
12 ஜூன் 2024 90,550 +1,760.00
பலோடா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 93,940
பலோடா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 88,140
பலோடா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 90,083
பலோடா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 91,720
பலோடா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (21 ஜூன்) 89,360
பலோடா வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 96,250
பலோடா வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 80,940
பலோடா வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 88,170
பலோடா வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,080
பலோடா வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 91,720
பலோடா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 83,990
பலோடா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,640
பலோடா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,727
பலோடா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,640
பலோடா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,790
பலோடா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 75,650
பலோடா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,160
பலோடா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 74,509
பலோடா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,160
பலோடா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 75,110
பலோடா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை