காவர்தா, சத்தீஸ்கர் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

காவர்தா : தங்க வீதம்

08 ஆகஸ்ட் 2022
52,130
+330.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 ஆகஸ்ட் 2022 51,800 +0.00
06 ஆகஸ்ட் 2022 51,800 +10.00
05 ஆகஸ்ட் 2022 51,790 -320.00
04 ஆகஸ்ட் 2022 52,110 -520.00
03 ஆகஸ்ட் 2022 52,630 +1,110.00
02 ஆகஸ்ட் 2022 51,520 +90.00
01 ஆகஸ்ட் 2022 51,430 -40.00
31 ஜூலை 2022 51,470 -1,320.00
30 ஜூலை 2022 52,790 +300.00
29 ஜூலை 2022 52,490 +600.00
காவர்தா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 52,630
காவர்தா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 51,430
காவர்தா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 51,869
காவர்தா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 51,430
காவர்தா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (07 ஆகஸ்ட்) 51,800
காவர்தா தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 53,320
காவர்தா தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 51,470
காவர்தா தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 51,966
காவர்தா தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 51,680
காவர்தா தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 51,470
காவர்தா தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 52,890
காவர்தா தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 51,350
காவர்தா தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 52,056
காவர்தா தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 52,030
காவர்தா தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 51,900
காவர்தா தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 52,950
காவர்தா தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 51,020
காவர்தா தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 51,889
காவர்தா தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 52,440
காவர்தா தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 52,090
காவர்தா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

காவர்தா : வெள்ளி வீதம்

08 ஆகஸ்ட் 2022
58,750.00
+1,290.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 ஆகஸ்ட் 2022 57,460 +10.00
06 ஆகஸ்ட் 2022 57,450 +0.00
05 ஆகஸ்ட் 2022 57,450 -620.00
04 ஆகஸ்ட் 2022 58,070 +370.00
03 ஆகஸ்ட் 2022 57,700 +150.00
02 ஆகஸ்ட் 2022 57,550 -760.00
01 ஆகஸ்ட் 2022 58,310 +630.00
31 ஜூலை 2022 57,680 -1,600.00
30 ஜூலை 2022 59,280 +330.00
29 ஜூலை 2022 58,950 +2,840.00
காவர்தா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 58,310
காவர்தா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 57,450
காவர்தா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 57,713
காவர்தா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 58,310
காவர்தா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (07 ஆகஸ்ட்) 57,460
காவர்தா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 59,840
காவர்தா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 55,660
காவர்தா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 57,986
காவர்தா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 59,670
காவர்தா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 57,680
காவர்தா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 63,770
காவர்தா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 60,420
காவர்தா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 62,451
காவர்தா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 62,530
காவர்தா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 60,420
காவர்தா வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 65,390
காவர்தா வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 60,100
காவர்தா வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 62,884
காவர்தா வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 65,390
காவர்தா வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 63,310
காவர்தா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை