காவர்தா, சத்தீஸ்கர் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

காவர்தா : தங்க வீதம்

05 டிசம்பர் 2023
62,400
+100.00
தேதி விலை மாற்றம்
04 டிசம்பர் 2023 62,300 -950.00
03 டிசம்பர் 2023 63,250 +0.00
02 டிசம்பர் 2023 63,250 +10.00
01 டிசம்பர் 2023 63,240 +730.00
30 நவம்பர் 2023 62,510 -330.00
29 நவம்பர் 2023 62,840 +340.00
28 நவம்பர் 2023 62,500 +950.00
27 நவம்பர் 2023 61,550 +10.00
26 நவம்பர் 2023 61,540 +0.00
25 நவம்பர் 2023 61,540 +10.00
காவர்தா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,250
காவர்தா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 62,300
காவர்தா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 63,010
காவர்தா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,240
காவர்தா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (04 டிசம்பர்) 62,300
காவர்தா தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 62,840
காவர்தா தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 59,750
காவர்தா தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 60,948
காவர்தா தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 60,840
காவர்தா தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 62,510
காவர்தா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,310
காவர்தா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 56,530
காவர்தா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 59,174
காவர்தா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 57,480
காவர்தா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 60,960
காவர்தா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,520
காவர்தா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 57,270
காவர்தா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 58,890
காவர்தா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,460
காவர்தா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 57,470
காவர்தா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

காவர்தா : வெள்ளி வீதம்

05 டிசம்பர் 2023
75,670.00
-180.00
தேதி விலை மாற்றம்
04 டிசம்பர் 2023 75,850 -1,810.00
03 டிசம்பர் 2023 77,660 +10.00
02 டிசம்பர் 2023 77,650 +0.00
01 டிசம்பர் 2023 77,650 +420.00
30 நவம்பர் 2023 77,230 +1,140.00
29 நவம்பர் 2023 76,090 +670.00
28 நவம்பர் 2023 75,420 +1,290.00
27 நவம்பர் 2023 74,130 +10.00
26 நவம்பர் 2023 74,120 +0.00
25 நவம்பர் 2023 74,120 +10.00
காவர்தா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 77,660
காவர்தா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 75,850
காவர்தா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 77,203
காவர்தா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 77,650
காவர்தா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (04 டிசம்பர்) 75,850
காவர்தா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 77,230
காவர்தா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 70,070
காவர்தா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 72,648
காவர்தா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 71,360
காவர்தா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 77,230
காவர்தா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 72,920
காவர்தா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 66,690
காவர்தா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 70,565
காவர்தா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 69,750
காவர்தா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 71,710
காவர்தா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,800
காவர்தா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 69,740
காவர்தா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,162
காவர்தா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,790
காவர்தா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 69,750
காவர்தா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை