மீரட், உத்தரபிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

மீரட் : தங்க வீதம்

26 செப்டம்பர் 2023
58,880
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 செப்டம்பர் 2023 58,880 -260.00
24 செப்டம்பர் 2023 59,140 +10.00
23 செப்டம்பர் 2023 59,130 +0.00
22 செப்டம்பர் 2023 59,130 +130.00
21 செப்டம்பர் 2023 59,000 -560.00
20 செப்டம்பர் 2023 59,560 +160.00
19 செப்டம்பர் 2023 59,400 +0.00
18 செப்டம்பர் 2023 59,400 +240.00
17 செப்டம்பர் 2023 59,160 +0.00
16 செப்டம்பர் 2023 59,160 +10.00
மீரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,560
மீரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 58,720
மீரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 59,167
மீரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,500
மீரட் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (25 செப்டம்பர்) 58,880
மீரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,540
மீரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 58,310
மீரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 58,971
மீரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 59,350
மீரட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 59,460
மீரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 60,030
மீரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 58,280
மீரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 59,239
மீரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 58,280
மீரட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 60,030
மீரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 60,190
மீரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 58,150
மீரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 59,147
மீரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 60,190
மீரட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 58,270
மீரட் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

மீரட் : வெள்ளி வீதம்

26 செப்டம்பர் 2023
72,020.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 செப்டம்பர் 2023 72,020 -1,210.00
24 செப்டம்பர் 2023 73,230 +0.00
23 செப்டம்பர் 2023 73,230 +10.00
22 செப்டம்பர் 2023 73,220 +250.00
21 செப்டம்பர் 2023 72,970 -140.00
20 செப்டம்பர் 2023 73,110 +670.00
19 செப்டம்பர் 2023 72,440 +0.00
18 செப்டம்பர் 2023 72,440 +430.00
17 செப்டம்பர் 2023 72,010 +10.00
16 செப்டம்பர் 2023 72,000 +0.00
மீரட் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,850
மீரட் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 70,740
மீரட் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,560
மீரட் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,840
மீரட் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (25 செப்டம்பர்) 72,020
மீரட் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 75,420
மீரட் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 69,900
மீரட் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 72,083
மீரட் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 74,070
மீரட் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 75,420
மீரட் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 76,430
மீரட் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 69,930
மீரட் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 73,631
மீரட் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,930
மீரட் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 75,510
மீரட் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,990
மீரட் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 68,310
மீரட் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,464
மீரட் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 72,720
மீரட் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 69,930
மீரட் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை