பால்ராம்பூர், உத்தரபிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பால்ராம்பூர் : தங்க வீதம்

17 ஏப்ரல் 2024
73,010
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
16 ஏப்ரல் 2024 73,010 +760.00
15 ஏப்ரல் 2024 72,250 +330.00
14 ஏப்ரல் 2024 71,920 +0.00
13 ஏப்ரல் 2024 71,920 +10.00
12 ஏப்ரல் 2024 71,910 +280.00
11 ஏப்ரல் 2024 71,630 +430.00
10 ஏப்ரல் 2024 71,200 -100.00
09 ஏப்ரல் 2024 71,300 +400.00
08 ஏப்ரல் 2024 70,900 +340.00
07 ஏப்ரல் 2024 70,560 +0.00
பால்ராம்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,010
பால்ராம்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,270
பால்ராம்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 70,900
பால்ராம்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,270
பால்ராம்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (16 ஏப்ரல்) 73,010
பால்ராம்பூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 68,050
பால்ராம்பூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,690
பால்ராம்பூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 65,918
பால்ராம்பூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,690
பால்ராம்பூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 67,650
பால்ராம்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 62,900
பால்ராம்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,410
பால்ராம்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,221
பால்ராம்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 62,900
பால்ராம்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 62,620
பால்ராம்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 63,410
பால்ராம்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,620
பால்ராம்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 62,397
பால்ராம்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,410
பால்ராம்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 62,680
பால்ராம்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பால்ராம்பூர் : வெள்ளி வீதம்

17 ஏப்ரல் 2024
83,720.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
16 ஏப்ரல் 2024 83,720 -320.00
15 ஏப்ரல் 2024 84,040 +780.00
14 ஏப்ரல் 2024 83,260 +0.00
13 ஏப்ரல் 2024 83,260 +10.00
12 ஏப்ரல் 2024 83,250 +170.00
11 ஏப்ரல் 2024 83,080 +270.00
10 ஏப்ரல் 2024 82,810 +200.00
09 ஏப்ரல் 2024 82,610 +560.00
08 ஏப்ரல் 2024 82,050 +1,030.00
07 ஏப்ரல் 2024 81,020 +10.00
பால்ராம்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,040
பால்ராம்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,690
பால்ராம்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,476
பால்ராம்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,690
பால்ராம்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (16 ஏப்ரல்) 83,720
பால்ராம்பூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 75,700
பால்ராம்பூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,210
பால்ராம்பூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 74,558
பால்ராம்பூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,210
பால்ராம்பூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 75,160
பால்ராம்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,350
பால்ராம்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,080
பால்ராம்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,941
பால்ராம்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,350
பால்ராம்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 71,200
பால்ராம்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 74,370
பால்ராம்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 70,890
பால்ராம்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 72,176
பால்ராம்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 74,370
பால்ராம்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 72,360
பால்ராம்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை