குவாலியர், மத்தியப் பிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

குவாலியர் : தங்க வீதம்

27 செப்டம்பர் 2022
49,620
+280.00
தேதி விலை மாற்றம்
26 செப்டம்பர் 2022 49,340 -270.00
25 செப்டம்பர் 2022 49,610 +10.00
24 செப்டம்பர் 2022 49,600 +0.00
23 செப்டம்பர் 2022 49,600 -590.00
22 செப்டம்பர் 2022 50,190 +590.00
21 செப்டம்பர் 2022 49,600 +200.00
20 செப்டம்பர் 2022 49,400 -80.00
19 செப்டம்பர் 2022 49,480 -30.00
18 செப்டம்பர் 2022 49,510 +0.00
17 செப்டம்பர் 2022 49,510 +0.00
குவாலியர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 50,770
குவாலியர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 49,340
குவாலியர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 50,073
குவாலியர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 50,160
குவாலியர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (26 செப்டம்பர்) 49,340
குவாலியர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 52,700
குவாலியர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 50,850
குவாலியர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 51,814
குவாலியர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 51,500
குவாலியர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 50,850
குவாலியர் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 53,400
குவாலியர் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 51,550
குவாலியர் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 52,039
குவாலியர் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 51,750
குவாலியர் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 51,550
குவாலியர் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 52,970
குவாலியர் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 51,420
குவாலியர் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 52,128
குவாலியர் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 52,100
குவாலியர் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 51,970
குவாலியர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

குவாலியர் : வெள்ளி வீதம்

27 செப்டம்பர் 2022
56,100.00
+820.00
தேதி விலை மாற்றம்
26 செப்டம்பர் 2022 55,280 -960.00
25 செப்டம்பர் 2022 56,240 +10.00
24 செப்டம்பர் 2022 56,230 +0.00
23 செப்டம்பர் 2022 56,230 -1,730.00
22 செப்டம்பர் 2022 57,960 +690.00
21 செப்டம்பர் 2022 57,270 +970.00
20 செப்டம்பர் 2022 56,300 -300.00
19 செப்டம்பர் 2022 56,600 -60.00
18 செப்டம்பர் 2022 56,660 +10.00
17 செப்டம்பர் 2022 56,650 +0.00
குவாலியர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 57,960
குவாலியர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 52,410
குவாலியர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 55,376
குவாலியர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 52,410
குவாலியர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (26 செப்டம்பர்) 55,280
குவாலியர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,500
குவாலியர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 54,080
குவாலியர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 56,992
குவாலியர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 58,400
குவாலியர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 54,080
குவாலியர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 59,920
குவாலியர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 55,740
குவாலியர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 58,069
குவாலியர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 59,760
குவாலியர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 57,760
குவாலியர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 63,860
குவாலியர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 60,510
குவாலியர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 62,539
குவாலியர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 62,620
குவாலியர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 60,510
குவாலியர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை