விடிஷா, மத்தியப் பிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

விடிஷா : தங்க வீதம்

16 ஜூலை 2024
73,730
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
15 ஜூலை 2024 73,730 +210.00
14 ஜூலை 2024 73,520 +0.00
13 ஜூலை 2024 73,520 +10.00
12 ஜூலை 2024 73,510 -20.00
11 ஜூலை 2024 73,530 +620.00
10 ஜூலை 2024 72,910 +270.00
09 ஜூலை 2024 72,640 +100.00
08 ஜூலை 2024 72,540 -690.00
07 ஜூலை 2024 73,230 +0.00
06 ஜூலை 2024 73,230 +10.00
விடிஷா தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 73,730
விடிஷா தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 71,730
விடிஷா தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 72,944
விடிஷா தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 71,800
விடிஷா தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (15 ஜூலை) 73,730
விடிஷா தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,140
விடிஷா தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 71,190
விடிஷா தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,784
விடிஷா தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 71,830
விடிஷா தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 71,740
விடிஷா தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,670
விடிஷா தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,840
விடிஷா தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,373
விடிஷா தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,850
விடிஷா தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 71,830
விடிஷா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,070
விடிஷா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,330
விடிஷா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,382
விடிஷா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,330
விடிஷா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,610
விடிஷா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

விடிஷா : வெள்ளி வீதம்

16 ஜூலை 2024
92,740.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
15 ஜூலை 2024 92,740 -460.00
14 ஜூலை 2024 93,200 +0.00
13 ஜூலை 2024 93,200 +10.00
12 ஜூலை 2024 93,190 -1,030.00
11 ஜூலை 2024 94,220 +1,160.00
10 ஜூலை 2024 93,060 +60.00
09 ஜூலை 2024 93,000 +350.00
08 ஜூலை 2024 92,650 -960.00
07 ஜூலை 2024 93,610 +10.00
06 ஜூலை 2024 93,600 +0.00
விடிஷா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 94,220
விடிஷா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 89,680
விடிஷா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 92,641
விடிஷா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 89,680
விடிஷா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (15 ஜூலை) 92,740
விடிஷா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 94,070
விடிஷா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 87,270
விடிஷா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 89,567
விடிஷா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 91,860
விடிஷா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 89,530
விடிஷா வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 96,390
விடிஷா வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 81,050
விடிஷா வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 88,297
விடிஷா வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,190
விடிஷா வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 91,850
விடிஷா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,110
விடிஷா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,750
விடிஷா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,846
விடிஷா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,750
விடிஷா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,910
விடிஷா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை