பூஞ்ச், ஜம்மு-காஷ்மீர் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பூஞ்ச் : தங்க வீதம்

14 ஆகஸ்ட் 2022
52,650
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
13 ஆகஸ்ட் 2022 52,650 +0.00
12 ஆகஸ்ட் 2022 52,650 +270.00
11 ஆகஸ்ட் 2022 52,380 +100.00
10 ஆகஸ்ட் 2022 52,280 -40.00
09 ஆகஸ்ட் 2022 52,320 +10.00
08 ஆகஸ்ட் 2022 52,310 +400.00
07 ஆகஸ்ட் 2022 51,910 +0.00
06 ஆகஸ்ட் 2022 51,910 +10.00
05 ஆகஸ்ட் 2022 51,900 -320.00
04 ஆகஸ்ட் 2022 52,220 -520.00
பூஞ்ச் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 52,740
பூஞ்ச் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 51,530
பூஞ்ச் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 52,187
பூஞ்ச் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 51,530
பூஞ்ச் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (13 ஆகஸ்ட்) 52,650
பூஞ்ச் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 53,430
பூஞ்ச் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 51,580
பூஞ்ச் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 52,073
பூஞ்ச் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 51,790
பூஞ்ச் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 51,580
பூஞ்ச் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 53,000
பூஞ்ச் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 51,460
பூஞ்ச் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 52,165
பூஞ்ச் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 52,130
பூஞ்ச் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 52,010
பூஞ்ச் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 53,060
பூஞ்ச் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 51,130
பூஞ்ச் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 51,997
பூஞ்ச் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 52,550
பூஞ்ச் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 52,200
பூஞ்ச் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பூஞ்ச் : வெள்ளி வீதம்

14 ஆகஸ்ட் 2022
59,530.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
13 ஆகஸ்ட் 2022 59,530 +10.00
12 ஆகஸ்ட் 2022 59,520 +950.00
11 ஆகஸ்ட் 2022 58,570 -570.00
10 ஆகஸ்ட் 2022 59,140 -120.00
09 ஆகஸ்ட் 2022 59,260 +10.00
08 ஆகஸ்ட் 2022 59,250 +1,670.00
07 ஆகஸ்ட் 2022 57,580 +0.00
06 ஆகஸ்ட் 2022 57,580 +10.00
05 ஆகஸ்ட் 2022 57,570 -620.00
04 ஆகஸ்ட் 2022 58,190 +370.00
பூஞ்ச் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,530
பூஞ்ச் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 57,570
பூஞ்ச் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 58,471
பூஞ்ச் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 58,440
பூஞ்ச் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (13 ஆகஸ்ட்) 59,530
பூஞ்ச் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 59,960
பூஞ்ச் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 55,780
பூஞ்ச் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 58,106
பூஞ்ச் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 59,800
பூஞ்ச் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 57,800
பூஞ்ச் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 63,900
பூஞ்ச் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 60,550
பூஞ்ச் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 62,579
பூஞ்ச் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 62,660
பூஞ்ச் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 60,550
பூஞ்ச் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 65,520
பூஞ்ச் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 60,230
பூஞ்ச் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 63,014
பூஞ்ச் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 65,520
பூஞ்ச் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 63,440
பூஞ்ச் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை