பூஞ்ச், ஜம்மு-காஷ்மீர் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பூஞ்ச் : தங்க வீதம்

29 நவம்பர் 2023
62,820
+190.00
தேதி விலை மாற்றம்
28 நவம்பர் 2023 62,630 +950.00
27 நவம்பர் 2023 61,680 +10.00
26 நவம்பர் 2023 61,670 +0.00
25 நவம்பர் 2023 61,670 +10.00
24 நவம்பர் 2023 61,660 +300.00
23 நவம்பர் 2023 61,360 +60.00
22 நவம்பர் 2023 61,300 -180.00
21 நவம்பர் 2023 61,480 +500.00
20 நவம்பர் 2023 60,980 -30.00
19 நவம்பர் 2023 61,010 +0.00
பூஞ்ச் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 62,630
பூஞ்ச் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 59,870
பூஞ்ச் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 60,954
பூஞ்ச் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 60,970
பூஞ்ச் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (28 நவம்பர்) 62,630
பூஞ்ச் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,440
பூஞ்ச் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 56,650
பூஞ்ச் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 59,299
பூஞ்ச் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 57,600
பூஞ்ச் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 61,090
பூஞ்ச் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,650
பூஞ்ச் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 57,390
பூஞ்ச் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 59,009
பூஞ்ச் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,580
பூஞ்ச் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 57,600
பூஞ்ச் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,630
பூஞ்ச் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 58,400
பூஞ்ச் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 59,057
பூஞ்ச் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 59,440
பூஞ்ச் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 59,540
பூஞ்ச் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பூஞ்ச் : வெள்ளி வீதம்

29 நவம்பர் 2023
75,790.00
+210.00
தேதி விலை மாற்றம்
28 நவம்பர் 2023 75,580 +1,290.00
27 நவம்பர் 2023 74,290 +10.00
26 நவம்பர் 2023 74,280 +10.00
25 நவம்பர் 2023 74,270 +0.00
24 நவம்பர் 2023 74,270 +1,020.00
23 நவம்பர் 2023 73,250 +130.00
22 நவம்பர் 2023 73,120 -460.00
21 நவம்பர் 2023 73,580 +560.00
20 நவம்பர் 2023 73,020 -460.00
19 நவம்பர் 2023 73,480 +0.00
பூஞ்ச் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 75,580
பூஞ்ச் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 70,220
பூஞ்ச் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 72,516
பூஞ்ச் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 71,510
பூஞ்ச் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (28 நவம்பர்) 75,580
பூஞ்ச் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 73,070
பூஞ்ச் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 66,840
பூஞ்ச் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 70,716
பூஞ்ச் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 69,900
பூஞ்ச் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 71,860
பூஞ்ச் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,960
பூஞ்ச் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 69,890
பூஞ்ச் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,300
பூஞ்ச் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,950
பூஞ்ச் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 69,900
பூஞ்ச் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 75,530
பூஞ்ச் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 70,010
பூஞ்ச் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 72,188
பூஞ்ச் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 74,180
பூஞ்ச் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 75,530
பூஞ்ச் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை