ஜெயந்தியா ஹில்ஸ், மேகாலயா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஜெயந்தியா ஹில்ஸ் : தங்க வீதம்

03 பிப்ரவரி 2023
57,640
-340.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 பிப்ரவரி 2023 57,980 -80.00
01 பிப்ரவரி 2023 58,060 +720.00
31 ஜனவரி 2023 57,340 +120.00
30 ஜனவரி 2023 57,220 -200.00
29 ஜனவரி 2023 57,420 +0.00
28 ஜனவரி 2023 57,420 +130.00
27 ஜனவரி 2023 57,290 -130.00
26 ஜனவரி 2023 57,420 +0.00
25 ஜனவரி 2023 57,420 +50.00
24 ஜனவரி 2023 57,370 +80.00
ஜெயந்தியா ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 58,060
ஜெயந்தியா ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 57,980
ஜெயந்தியா ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 58,020
ஜெயந்தியா ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 58,060
ஜெயந்தியா ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (02 பிப்ரவரி) 57,980
ஜெயந்தியா ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,420
ஜெயந்தியா ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,260
ஜெயந்தியா ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,624
ஜெயந்தியா ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,260
ஜெயந்தியா ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,340
ஜெயந்தியா ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,290
ஜெயந்தியா ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,630
ஜெயந்தியா ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,601
ஜெயந்தியா ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 54,030
ஜெயந்தியா ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,260
ஜெயந்தியா ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,400
ஜெயந்தியா ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,430
ஜெயந்தியா ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,358
ஜெயந்தியா ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,790
ஜெயந்தியா ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 53,050
ஜெயந்தியா ஹில்ஸ் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஜெயந்தியா ஹில்ஸ் : வெள்ளி வீதம்

03 பிப்ரவரி 2023
69,980.00
-700.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 பிப்ரவரி 2023 70,680 +430.00
01 பிப்ரவரி 2023 70,250 +1,050.00
31 ஜனவரி 2023 69,200 +230.00
30 ஜனவரி 2023 68,970 +280.00
29 ஜனவரி 2023 68,690 +0.00
28 ஜனவரி 2023 68,690 +10.00
27 ஜனவரி 2023 68,680 -410.00
26 ஜனவரி 2023 69,090 +0.00
25 ஜனவரி 2023 69,090 +200.00
24 ஜனவரி 2023 68,890 +480.00
ஜெயந்தியா ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,680
ஜெயந்தியா ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 70,250
ஜெயந்தியா ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,465
ஜெயந்தியா ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 70,250
ஜெயந்தியா ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (02 பிப்ரவரி) 70,680
ஜெயந்தியா ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 70,140
ஜெயந்தியா ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 68,260
ஜெயந்தியா ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 69,145
ஜெயந்தியா ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,580
ஜெயந்தியா ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 69,200
ஜெயந்தியா ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,970
ஜெயந்தியா ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,250
ஜெயந்தியா ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 68,134
ஜெயந்தியா ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,420
ஜெயந்தியா ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,570
ஜெயந்தியா ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,520
ஜெயந்தியா ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,660
ஜெயந்தியா ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,561
ஜெயந்தியா ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 59,200
ஜெயந்தியா ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,520
ஜெயந்தியா ஹில்ஸ் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை