எர்ணாகுளம், கேரளா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

எர்ணாகுளம் : தங்க வீதம்

03 பிப்ரவரி 2023
57,800
-130.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 பிப்ரவரி 2023 57,930 -70.00
01 பிப்ரவரி 2023 58,000 +720.00
31 ஜனவரி 2023 57,280 +110.00
30 ஜனவரி 2023 57,170 -200.00
29 ஜனவரி 2023 57,370 +0.00
28 ஜனவரி 2023 57,370 +130.00
27 ஜனவரி 2023 57,240 -130.00
26 ஜனவரி 2023 57,370 +10.00
25 ஜனவரி 2023 57,360 +50.00
24 ஜனவரி 2023 57,310 +70.00
எர்ணாகுளம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 58,000
எர்ணாகுளம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 57,930
எர்ணாகுளம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 57,965
எர்ணாகுளம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 58,000
எர்ணாகுளம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (02 பிப்ரவரி) 57,930
எர்ணாகுளம் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,370
எர்ணாகுளம் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,210
எர்ணாகுளம் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,572
எர்ணாகுளம் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,210
எர்ணாகுளம் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,280
எர்ணாகுளம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,240
எர்ணாகுளம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,580
எர்ணாகுளம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,551
எர்ணாகுளம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,980
எர்ணாகுளம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,210
எர்ணாகுளம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,350
எர்ணாகுளம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,390
எர்ணாகுளம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,312
எர்ணாகுளம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,740
எர்ணாகுளம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 53,000
எர்ணாகுளம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

எர்ணாகுளம் : வெள்ளி வீதம்

03 பிப்ரவரி 2023
70,270.00
-350.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 பிப்ரவரி 2023 70,620 +440.00
01 பிப்ரவரி 2023 70,180 +1,040.00
31 ஜனவரி 2023 69,140 +240.00
30 ஜனவரி 2023 68,900 +270.00
29 ஜனவரி 2023 68,630 +10.00
28 ஜனவரி 2023 68,620 +0.00
27 ஜனவரி 2023 68,620 -410.00
26 ஜனவரி 2023 69,030 +10.00
25 ஜனவரி 2023 69,020 +190.00
24 ஜனவரி 2023 68,830 +490.00
எர்ணாகுளம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,620
எர்ணாகுளம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 70,180
எர்ணாகுளம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,400
எர்ணாகுளம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 70,180
எர்ணாகுளம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (02 பிப்ரவரி) 70,620
எர்ணாகுளம் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 70,080
எர்ணாகுளம் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 68,200
எர்ணாகுளம் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 69,080
எர்ணாகுளம் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,510
எர்ணாகுளம் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 69,140
எர்ணாகுளம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,910
எர்ணாகுளம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,190
எர்ணாகுளம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 68,071
எர்ணாகுளம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,360
எர்ணாகுளம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,510
எர்ணாகுளம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,460
எர்ணாகுளம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,610
எர்ணாகுளம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,505
எர்ணாகுளம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 59,140
எர்ணாகுளம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,460
எர்ணாகுளம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை