செபாஹிஜாலா : தங்கம் & வெள்ளி விலை, செபாஹிஜாலா தங்க விகிதங்கள், செபாஹிஜாலா வெள்ளி விகிதங்கள்

செபாஹிஜாலா, திரிபுரா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

செபாஹிஜாலா : தங்க வீதம்

இன்று 29 ஜனவரி 2022
49,260
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
28 ஜனவரி 2022 49,260 -970.00
27 ஜனவரி 2022 50,230 +300.00
26 ஜனவரி 2022 49,930 +0.00
25 ஜனவரி 2022 49,930 +320.00
24 ஜனவரி 2022 49,610 -130.00
23 ஜனவரி 2022 49,740 +0.00
22 ஜனவரி 2022 49,740 +0.00
21 ஜனவரி 2022 49,740 +0.00
20 ஜனவரி 2022 49,740 +460.00
19 ஜனவரி 2022 49,280 +10.00
செபாஹிஜாலா தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 50,230
செபாஹிஜாலா தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 48,790
செபாஹிஜாலா தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 49,307
செபாஹிஜாலா தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 49,230
செபாஹிஜாலா தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (28 ஜனவரி) 49,260
செபாஹிஜாலா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 50,020
செபாஹிஜாலா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 48,740
செபாஹிஜாலா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 49,393
செபாஹிஜாலா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 48,950
செபாஹிஜாலா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 49,230
செபாஹிஜாலா தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 50,700
செபாஹிஜாலா தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 48,320
செபாஹிஜாலா தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 49,584
செபாஹிஜாலா தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 48,980
செபாஹிஜாலா தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 48,930
செபாஹிஜாலா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,560
செபாஹிஜாலா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,590
செபாஹிஜாலா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,636
செபாஹிஜாலா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,630
செபாஹிஜாலா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 49,310
செபாஹிஜாலா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

செபாஹிஜாலா : வெள்ளி வீதம்

இன்று 29 ஜனவரி 2022
63,690.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
28 ஜனவரி 2022 63,690 -2,190.00
27 ஜனவரி 2022 65,880 +120.00
26 ஜனவரி 2022 65,760 +0.00
25 ஜனவரி 2022 65,760 -870.00
24 ஜனவரி 2022 66,630 -590.00
23 ஜனவரி 2022 67,220 +0.00
22 ஜனவரி 2022 67,220 +0.00
21 ஜனவரி 2022 67,220 +1,000.00
20 ஜனவரி 2022 66,220 +1,430.00
19 ஜனவரி 2022 64,790 +1,150.00
செபாஹிஜாலா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 67,220
செபாஹிஜாலா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 62,130
செபாஹிஜாலா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 64,270
செபாஹிஜாலா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,910
செபாஹிஜாலா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (28 ஜனவரி) 63,690
செபாஹிஜாலா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 64,280
செபாஹிஜாலா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,900
செபாஹிஜாலா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 63,380
செபாஹிஜாலா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,380
செபாஹிஜாலா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,910
செபாஹிஜாலா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 69,040
செபாஹிஜாலா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 63,380
செபாஹிஜாலா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 66,516
செபாஹிஜாலா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 66,350
செபாஹிஜாலா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,380
செபாஹிஜாலா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 68,000
செபாஹிஜாலா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,300
செபாஹிஜாலா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 64,714
செபாஹிஜாலா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,300
செபாஹிஜாலா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 66,760
செபாஹிஜாலா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை