செபாஹிஜாலா, திரிபுரா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

செபாஹிஜாலா : தங்க வீதம்

03 பிப்ரவரி 2023
57,860
-170.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 பிப்ரவரி 2023 58,030 -70.00
01 பிப்ரவரி 2023 58,100 +720.00
31 ஜனவரி 2023 57,380 +110.00
30 ஜனவரி 2023 57,270 -200.00
29 ஜனவரி 2023 57,470 +10.00
28 ஜனவரி 2023 57,460 +120.00
27 ஜனவரி 2023 57,340 -130.00
26 ஜனவரி 2023 57,470 +10.00
25 ஜனவரி 2023 57,460 +50.00
24 ஜனவரி 2023 57,410 +70.00
செபாஹிஜாலா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 58,100
செபாஹிஜாலா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 58,030
செபாஹிஜாலா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 58,065
செபாஹிஜாலா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 58,100
செபாஹிஜாலா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (02 பிப்ரவரி) 58,030
செபாஹிஜாலா தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,470
செபாஹிஜாலா தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,310
செபாஹிஜாலா தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,668
செபாஹிஜாலா தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,310
செபாஹிஜாலா தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,380
செபாஹிஜாலா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,330
செபாஹிஜாலா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,670
செபாஹிஜாலா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,644
செபாஹிஜாலா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 54,070
செபாஹிஜாலா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,300
செபாஹிஜாலா தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,440
செபாஹிஜாலா தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,470
செபாஹிஜாலா தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,401
செபாஹிஜாலா தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,830
செபாஹிஜாலா தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 53,090
செபாஹிஜாலா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

செபாஹிஜாலா : வெள்ளி வீதம்

03 பிப்ரவரி 2023
70,430.00
-310.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 பிப்ரவரி 2023 70,740 +440.00
01 பிப்ரவரி 2023 70,300 +1,040.00
31 ஜனவரி 2023 69,260 +240.00
30 ஜனவரி 2023 69,020 +270.00
29 ஜனவரி 2023 68,750 +10.00
28 ஜனவரி 2023 68,740 +10.00
27 ஜனவரி 2023 68,730 -410.00
26 ஜனவரி 2023 69,140 +0.00
25 ஜனவரி 2023 69,140 +200.00
24 ஜனவரி 2023 68,940 +480.00
செபாஹிஜாலா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,740
செபாஹிஜாலா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 70,300
செபாஹிஜாலா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,520
செபாஹிஜாலா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 70,300
செபாஹிஜாலா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (02 பிப்ரவரி) 70,740
செபாஹிஜாலா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 70,200
செபாஹிஜாலா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 68,310
செபாஹிஜாலா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 69,198
செபாஹிஜாலா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,630
செபாஹிஜாலா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 69,260
செபாஹிஜாலா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 70,030
செபாஹிஜாலா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,300
செபாஹிஜாலா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 68,188
செபாஹிஜாலா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,470
செபாஹிஜாலா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,630
செபாஹிஜாலா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,570
செபாஹிஜாலா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,710
செபாஹிஜாலா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,610
செபாஹிஜாலா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 59,240
செபாஹிஜாலா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,570
செபாஹிஜாலா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை