பாங்கா, பீகார் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பாங்கா : தங்க வீதம்

02 மார்ச் 2024
63,640
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
01 மார்ச் 2024 63,640 +1,070.00
29 பிப்ரவரி 2024 62,570 +320.00
28 பிப்ரவரி 2024 62,250 -90.00
27 பிப்ரவரி 2024 62,340 +160.00
26 பிப்ரவரி 2024 62,180 -160.00
25 பிப்ரவரி 2024 62,340 +10.00
24 பிப்ரவரி 2024 62,330 +0.00
23 பிப்ரவரி 2024 62,330 +360.00
22 பிப்ரவரி 2024 61,970 -160.00
21 பிப்ரவரி 2024 62,130 +10.00
பாங்கா தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 63,640
பாங்கா தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,640
பாங்கா தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 63,640
பாங்கா தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,640
பாங்கா தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (01 மார்ச்) 63,640
பாங்கா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 62,850
பாங்கா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,360
பாங்கா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,171
பாங்கா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 62,850
பாங்கா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 62,570
பாங்கா தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 63,360
பாங்கா தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,570
பாங்கா தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 62,347
பாங்கா தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,360
பாங்கா தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 62,630
பாங்கா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,670
பாங்கா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,040
பாங்கா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 62,477
பாங்கா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,230
பாங்கா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,220
பாங்கா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பாங்கா : வெள்ளி வீதம்

02 மார்ச் 2024
72,150.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
01 மார்ச் 2024 72,150 +1,010.00
29 பிப்ரவரி 2024 71,140 +2,110.00
28 பிப்ரவரி 2024 69,030 -350.00
27 பிப்ரவரி 2024 69,380 -250.00
26 பிப்ரவரி 2024 69,630 -1,010.00
25 பிப்ரவரி 2024 70,640 +10.00
24 பிப்ரவரி 2024 70,630 +0.00
23 பிப்ரவரி 2024 70,630 +230.00
22 பிப்ரவரி 2024 70,400 -450.00
21 பிப்ரவரி 2024 70,850 -560.00
பாங்கா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 72,150
பாங்கா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,150
பாங்கா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 72,150
பாங்கா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,150
பாங்கா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (01 மார்ச்) 72,150
பாங்கா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,290
பாங்கா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,030
பாங்கா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,885
பாங்கா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,290
பாங்கா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 71,140
பாங்கா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 74,310
பாங்கா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 70,830
பாங்கா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 72,118
பாங்கா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 74,310
பாங்கா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 72,300
பாங்கா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 77,650
பாங்கா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 71,300
பாங்கா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 74,503
பாங்கா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 77,640
பாங்கா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 74,260
பாங்கா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை