புனே, மகாராஷ்டிரா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

புனே : தங்க வீதம்

26 மார்ச் 2023
59,490
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 மார்ச் 2023 59,490 +0.00
24 மார்ச் 2023 59,490 -270.00
23 மார்ச் 2023 59,760 +830.00
22 மார்ச் 2023 58,930 +140.00
21 மார்ச் 2023 58,790 -840.00
20 மார்ச் 2023 59,630 +60.00
19 மார்ச் 2023 59,570 +0.00
18 மார்ச் 2023 59,570 +10.00
17 மார்ச் 2023 59,560 +1,410.00
16 மார்ச் 2023 58,150 -320.00
புனே தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,760
புனே தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 54,960
புனே தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,436
புனே தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 55,890
புனே தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (25 மார்ச்) 59,490
புனே தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,830
புனே தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 55,460
புனே தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 56,418
புனே தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,830
புனே தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 55,860
புனே தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,200
புனே தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,040
புனே தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,400
புனே தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,040
புனே தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,110
புனே தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,070
புனே தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,420
புனே தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,385
புனே தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,810
புனே தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,040
புனே - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

புனே : வெள்ளி வீதம்

26 மார்ச் 2023
70,450.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 மார்ச் 2023 70,450 +10.00
24 மார்ச் 2023 70,440 +170.00
23 மார்ச் 2023 70,270 +970.00
22 மார்ச் 2023 69,300 +840.00
21 மார்ச் 2023 68,460 -360.00
20 மார்ச் 2023 68,820 +160.00
19 மார்ச் 2023 68,660 +10.00
18 மார்ச் 2023 68,650 +0.00
17 மார்ச் 2023 68,650 +2,070.00
16 மார்ச் 2023 66,580 -750.00
புனே வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 70,450
புனே வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 61,850
புனே வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 66,051
புனே வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,450
புனே வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (25 மார்ச்) 70,450
புனே வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,400
புனே வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 63,660
புனே வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 66,365
புனே வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 69,970
புனே வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 64,570
புனே வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 69,860
புனே வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 67,990
புனே வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 68,871
புனே வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,300
புனே வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 68,930
புனே வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,700
புனே வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 64,990
புனே வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 67,865
புனே வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,160
புனே வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,300
புனே - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை