சித்தர்கர், ராஜஸ்தான் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

சித்தர்கர் : தங்க வீதம்

23 ஜூலை 2024
72,470
-480.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 ஜூலை 2024 72,950 -260.00
21 ஜூலை 2024 73,210 +10.00
20 ஜூலை 2024 73,200 +10.00
19 ஜூலை 2024 73,190 -1,170.00
18 ஜூலை 2024 74,360 +70.00
17 ஜூலை 2024 74,290 -150.00
16 ஜூலை 2024 74,440 +800.00
15 ஜூலை 2024 73,640 +210.00
14 ஜூலை 2024 73,430 +0.00
13 ஜூலை 2024 73,430 +10.00
சித்தர்கர் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 74,440
சித்தர்கர் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 71,650
சித்தர்கர் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 73,113
சித்தர்கர் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 71,720
சித்தர்கர் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (22 ஜூலை) 72,950
சித்தர்கர் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,050
சித்தர்கர் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 71,100
சித்தர்கர் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,699
சித்தர்கர் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 71,750
சித்தர்கர் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 71,650
சித்தர்கர் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,580
சித்தர்கர் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,760
சித்தர்கர் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,286
சித்தர்கர் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,760
சித்தர்கர் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 71,740
சித்தர்கர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 72,980
சித்தர்கர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,250
சித்தர்கர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,297
சித்தர்கர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,250
சித்தர்கர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,530
சித்தர்கர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

சித்தர்கர் : வெள்ளி வீதம்

23 ஜூலை 2024
88,200.00
-940.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 ஜூலை 2024 89,140 -540.00
21 ஜூலை 2024 89,680 +0.00
20 ஜூலை 2024 89,680 +10.00
19 ஜூலை 2024 89,670 -2,110.00
18 ஜூலை 2024 91,780 -170.00
17 ஜூலை 2024 91,950 -1,830.00
16 ஜூலை 2024 93,780 +1,150.00
15 ஜூலை 2024 92,630 -460.00
14 ஜூலை 2024 93,090 +0.00
13 ஜூலை 2024 93,090 +10.00
சித்தர்கர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 94,110
சித்தர்கர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 89,140
சித்தர்கர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 91,984
சித்தர்கர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 89,570
சித்தர்கர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (22 ஜூலை) 89,140
சித்தர்கர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 93,960
சித்தர்கர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 87,170
சித்தர்கர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 89,460
சித்தர்கர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 91,750
சித்தர்கர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 89,420
சித்தர்கர் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 96,280
சித்தர்கர் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 80,960
சித்தர்கர் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 88,193
சித்தர்கர் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,100
சித்தர்கர் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 91,740
சித்தர்கர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,010
சித்தர்கர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,660
சித்தர்கர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,749
சித்தர்கர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,660
சித்தர்கர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,810
சித்தர்கர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை