சித்தர்கர், ராஜஸ்தான் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

சித்தர்கர் : தங்க வீதம்

இன்று 17 ஜனவரி 2022
48,850
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
16 ஜனவரி 2022 48,850 +0.00
15 ஜனவரி 2022 48,850 +0.00
14 ஜனவரி 2022 48,850 -70.00
13 ஜனவரி 2022 48,920 +120.00
12 ஜனவரி 2022 48,800 +240.00
11 ஜனவரி 2022 48,560 +0.00
10 ஜனவரி 2022 48,560 +0.00
09 ஜனவரி 2022 48,560 +0.00
08 ஜனவரி 2022 48,560 +0.00
07 ஜனவரி 2022 48,560 -580.00
சித்தர்கர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 49,220
சித்தர்கர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 48,560
சித்தர்கர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 48,833
சித்தர்கர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 49,000
சித்தர்கர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (16 ஜனவரி) 48,850
சித்தர்கர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 49,780
சித்தர்கர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 48,510
சித்தர்கர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 49,159
சித்தர்கர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 48,720
சித்தர்கர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 49,000
சித்தர்கர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 50,460
சித்தர்கர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 48,100
சித்தர்கர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 49,350
சித்தர்கர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 48,750
சித்தர்கர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 48,700
சித்தர்கர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,320
சித்தர்கர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,360
சித்தர்கர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,405
சித்தர்கர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,400
சித்தர்கர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 49,080
சித்தர்கர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

சித்தர்கர் : வெள்ளி வீதம்

இன்று 17 ஜனவரி 2022
63,360.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
16 ஜனவரி 2022 63,360 +0.00
15 ஜனவரி 2022 63,360 +0.00
14 ஜனவரி 2022 63,360 +60.00
13 ஜனவரி 2022 63,300 +770.00
12 ஜனவரி 2022 62,530 +450.00
11 ஜனவரி 2022 62,080 +60.00
10 ஜனவரி 2022 62,020 +190.00
09 ஜனவரி 2022 61,830 +0.00
08 ஜனவரி 2022 61,830 +0.00
07 ஜனவரி 2022 61,830 -1,860.00
சித்தர்கர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 64,120
சித்தர்கர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,830
சித்தர்கர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 62,962
சித்தர்கர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,610
சித்தர்கர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (16 ஜனவரி) 63,360
சித்தர்கர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,970
சித்தர்கர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,610
சித்தர்கர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 63,079
சித்தர்கர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,080
சித்தர்கர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,610
சித்தர்கர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 68,710
சித்தர்கர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 63,080
சித்தர்கர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 66,201
சித்தர்கர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 66,040
சித்தர்கர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,080
சித்தர்கர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,680
சித்தர்கர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,010
சித்தர்கர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 64,408
சித்தர்கர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,010
சித்தர்கர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 66,440
சித்தர்கர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை