கான்பூர் நகர்ப்புறம், உத்தரபிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

கான்பூர் நகர்ப்புறம் : தங்க வீதம்

04 மார்ச் 2024
63,700
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
03 மார்ச் 2024 63,700 +10.00
02 மார்ச் 2024 63,690 +0.00
01 மார்ச் 2024 63,690 +1,070.00
29 பிப்ரவரி 2024 62,620 +320.00
28 பிப்ரவரி 2024 62,300 -90.00
27 பிப்ரவரி 2024 62,390 +160.00
26 பிப்ரவரி 2024 62,230 -160.00
25 பிப்ரவரி 2024 62,390 +10.00
24 பிப்ரவரி 2024 62,380 +0.00
23 பிப்ரவரி 2024 62,380 +360.00
கான்பூர் நகர்ப்புறம் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 63,700
கான்பூர் நகர்ப்புறம் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,690
கான்பூர் நகர்ப்புறம் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 63,693
கான்பூர் நகர்ப்புறம் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,690
கான்பூர் நகர்ப்புறம் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (03 மார்ச்) 63,700
கான்பூர் நகர்ப்புறம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 62,900
கான்பூர் நகர்ப்புறம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,410
கான்பூர் நகர்ப்புறம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,221
கான்பூர் நகர்ப்புறம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 62,900
கான்பூர் நகர்ப்புறம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 62,620
கான்பூர் நகர்ப்புறம் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 63,410
கான்பூர் நகர்ப்புறம் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,620
கான்பூர் நகர்ப்புறம் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 62,397
கான்பூர் நகர்ப்புறம் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,410
கான்பூர் நகர்ப்புறம் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 62,680
கான்பூர் நகர்ப்புறம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,720
கான்பூர் நகர்ப்புறம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,090
கான்பூர் நகர்ப்புறம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 62,527
கான்பூர் நகர்ப்புறம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,290
கான்பூர் நகர்ப்புறம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,270
கான்பூர் நகர்ப்புறம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

கான்பூர் நகர்ப்புறம் : வெள்ளி வீதம்

04 மார்ச் 2024
72,220.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
03 மார்ச் 2024 72,220 +0.00
02 மார்ச் 2024 72,220 +10.00
01 மார்ச் 2024 72,210 +1,010.00
29 பிப்ரவரி 2024 71,200 +2,120.00
28 பிப்ரவரி 2024 69,080 -360.00
27 பிப்ரவரி 2024 69,440 -250.00
26 பிப்ரவரி 2024 69,690 -1,010.00
25 பிப்ரவரி 2024 70,700 +10.00
24 பிப்ரவரி 2024 70,690 +10.00
23 பிப்ரவரி 2024 70,680 +220.00
கான்பூர் நகர்ப்புறம் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 72,220
கான்பூர் நகர்ப்புறம் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,210
கான்பூர் நகர்ப்புறம் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 72,217
கான்பூர் நகர்ப்புறம் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,210
கான்பூர் நகர்ப்புறம் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (03 மார்ச்) 72,220
கான்பூர் நகர்ப்புறம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,350
கான்பூர் நகர்ப்புறம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,080
கான்பூர் நகர்ப்புறம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,941
கான்பூர் நகர்ப்புறம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,350
கான்பூர் நகர்ப்புறம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 71,200
கான்பூர் நகர்ப்புறம் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 74,370
கான்பூர் நகர்ப்புறம் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 70,890
கான்பூர் நகர்ப்புறம் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 72,176
கான்பூர் நகர்ப்புறம் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 74,370
கான்பூர் நகர்ப்புறம் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 72,360
கான்பூர் நகர்ப்புறம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 77,710
கான்பூர் நகர்ப்புறம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 71,350
கான்பூர் நகர்ப்புறம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 74,563
கான்பூர் நகர்ப்புறம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 77,700
கான்பூர் நகர்ப்புறம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 74,320
கான்பூர் நகர்ப்புறம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை