ஹோஷங்காபாத், மத்தியப் பிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஹோஷங்காபாத் : தங்க வீதம்

27 மே 2024
71,940
+360.00
தேதி விலை மாற்றம்
26 மே 2024 71,580 +10.00
25 மே 2024 71,570 +0.00
24 மே 2024 71,570 -220.00
23 மே 2024 71,790 -1,540.00
22 மே 2024 73,330 -960.00
21 மே 2024 74,290 -380.00
20 மே 2024 74,670 +650.00
19 மே 2024 74,020 +10.00
18 மே 2024 74,010 +0.00
17 மே 2024 74,010 +800.00
ஹோஷங்காபாத் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,670
ஹோஷங்காபாத் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,840
ஹோஷங்காபாத் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,394
ஹோஷங்காபாத் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,850
ஹோஷங்காபாத் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (26 மே) 71,580
ஹோஷங்காபாத் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,070
ஹோஷங்காபாத் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,330
ஹோஷங்காபாத் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,382
ஹோஷங்காபாத் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,330
ஹோஷங்காபாத் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,610
ஹோஷங்காபாத் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 68,110
ஹோஷங்காபாத் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,740
ஹோஷங்காபாத் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 65,970
ஹோஷங்காபாத் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,740
ஹோஷங்காபாத் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 67,700
ஹோஷங்காபாத் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 62,950
ஹோஷங்காபாத் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,460
ஹோஷங்காபாத் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,271
ஹோஷங்காபாத் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 62,950
ஹோஷங்காபாத் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 62,670
ஹோஷங்காபாத் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஹோஷங்காபாத் : வெள்ளி வீதம்

27 மே 2024
92,120.00
+1,420.00
தேதி விலை மாற்றம்
26 மே 2024 90,700 +10.00
25 மே 2024 90,690 +0.00
24 மே 2024 90,690 +250.00
23 மே 2024 90,440 -2,650.00
22 மே 2024 93,090 -1,740.00
21 மே 2024 94,830 -770.00
20 மே 2024 95,600 +4,340.00
19 மே 2024 91,260 +10.00
18 மே 2024 91,250 +0.00
17 மே 2024 91,250 +3,830.00
ஹோஷங்காபாத் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 95,600
ஹோஷங்காபாத் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 81,050
ஹோஷங்காபாத் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 87,042
ஹோஷங்காபாத் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,190
ஹோஷங்காபாத் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (26 மே) 90,700
ஹோஷங்காபாத் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,110
ஹோஷங்காபாத் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,750
ஹோஷங்காபாத் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,846
ஹோஷங்காபாத் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,750
ஹோஷங்காபாத் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,910
ஹோஷங்காபாத் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 75,760
ஹோஷங்காபாத் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,270
ஹோஷங்காபாத் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 74,618
ஹோஷங்காபாத் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,270
ஹோஷங்காபாத் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 75,220
ஹோஷங்காபாத் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,400
ஹோஷங்காபாத் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,140
ஹோஷங்காபாத் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,998
ஹோஷங்காபாத் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,400
ஹோஷங்காபாத் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 71,250
ஹோஷங்காபாத் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை