ஹோஷங்காபாத், மத்தியப் பிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஹோஷங்காபாத் : தங்க வீதம்

29 நவம்பர் 2022
52,370
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
28 நவம்பர் 2022 52,370 -400.00
27 நவம்பர் 2022 52,770 +10.00
26 நவம்பர் 2022 52,760 +0.00
25 நவம்பர் 2022 52,760 -140.00
24 நவம்பர் 2022 52,900 +220.00
23 நவம்பர் 2022 52,680 +190.00
22 நவம்பர் 2022 52,490 -10.00
21 நவம்பர் 2022 52,500 -350.00
20 நவம்பர் 2022 52,850 +10.00
19 நவம்பர் 2022 52,840 +0.00
ஹோஷங்காபாத் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,240
ஹோஷங்காபாத் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,290
ஹோஷங்காபாத் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,168
ஹோஷங்காபாத் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,640
ஹோஷங்காபாத் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (28 நவம்பர்) 52,370
ஹோஷங்காபாத் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 52,020
ஹோஷங்காபாத் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 50,190
ஹோஷங்காபாத் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 50,842
ஹோஷங்காபாத் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 50,220
ஹோஷங்காபாத் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 50,440
ஹோஷங்காபாத் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 50,770
ஹோஷங்காபாத் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 49,340
ஹோஷங்காபாத் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 50,058
ஹோஷங்காபாத் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 50,160
ஹோஷங்காபாத் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 50,210
ஹோஷங்காபாத் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 52,700
ஹோஷங்காபாத் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 50,850
ஹோஷங்காபாத் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 51,814
ஹோஷங்காபாத் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 51,500
ஹோஷங்காபாத் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 50,850
ஹோஷங்காபாத் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஹோஷங்காபாத் : வெள்ளி வீதம்

29 நவம்பர் 2022
61,070.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
28 நவம்பர் 2022 61,070 -940.00
27 நவம்பர் 2022 62,010 +0.00
26 நவம்பர் 2022 62,010 +10.00
25 நவம்பர் 2022 62,000 -230.00
24 நவம்பர் 2022 62,230 +340.00
23 நவம்பர் 2022 61,890 +690.00
22 நவம்பர் 2022 61,200 +300.00
21 நவம்பர் 2022 60,900 -260.00
20 நவம்பர் 2022 61,160 +10.00
19 நவம்பர் 2022 61,150 +0.00
ஹோஷங்காபாத் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 62,700
ஹோஷங்காபாத் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,490
ஹோஷங்காபாத் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,266
ஹோஷங்காபாத் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 59,020
ஹோஷங்காபாத் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (28 நவம்பர்) 61,070
ஹோஷங்காபாத் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,860
ஹோஷங்காபாத் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 55,340
ஹோஷங்காபாத் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 58,102
ஹோஷங்காபாத் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 56,860
ஹோஷங்காபாத் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 57,810
ஹோஷங்காபாத் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 57,960
ஹோஷங்காபாத் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 52,410
ஹோஷங்காபாத் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 55,486
ஹோஷங்காபாத் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 52,410
ஹோஷங்காபாத் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 56,850
ஹோஷங்காபாத் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,500
ஹோஷங்காபாத் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 54,080
ஹோஷங்காபாத் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 56,992
ஹோஷங்காபாத் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 58,400
ஹோஷங்காபாத் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 54,080
ஹோஷங்காபாத் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை