தென்மேற்கு காசி ஹில்ஸ், மேகாலயா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

தென்மேற்கு காசி ஹில்ஸ் : தங்க வீதம்

23 செப்டம்பர் 2023
59,350
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 செப்டம்பர் 2023 59,350 +130.00
21 செப்டம்பர் 2023 59,220 -560.00
20 செப்டம்பர் 2023 59,780 +150.00
19 செப்டம்பர் 2023 59,630 +10.00
18 செப்டம்பர் 2023 59,620 +240.00
17 செப்டம்பர் 2023 59,380 +0.00
16 செப்டம்பர் 2023 59,380 +10.00
15 செப்டம்பர் 2023 59,370 +430.00
14 செப்டம்பர் 2023 58,940 -20.00
13 செப்டம்பர் 2023 58,960 -30.00
தென்மேற்கு காசி ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,780
தென்மேற்கு காசி ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 58,940
தென்மேற்கு காசி ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 59,403
தென்மேற்கு காசி ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,720
தென்மேற்கு காசி ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (22 செப்டம்பர்) 59,350
தென்மேற்கு காசி ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,770
தென்மேற்கு காசி ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 58,530
தென்மேற்கு காசி ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 59,191
தென்மேற்கு காசி ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 59,570
தென்மேற்கு காசி ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 59,680
தென்மேற்கு காசி ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 60,250
தென்மேற்கு காசி ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 58,490
தென்மேற்கு காசி ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 59,459
தென்மேற்கு காசி ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 58,490
தென்மேற்கு காசி ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 60,250
தென்மேற்கு காசி ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 60,410
தென்மேற்கு காசி ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 58,370
தென்மேற்கு காசி ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 59,367
தென்மேற்கு காசி ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 60,410
தென்மேற்கு காசி ஹில்ஸ் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 58,490
தென்மேற்கு காசி ஹில்ஸ் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

தென்மேற்கு காசி ஹில்ஸ் : வெள்ளி வீதம்

23 செப்டம்பர் 2023
73,490.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 செப்டம்பர் 2023 73,490 +250.00
21 செப்டம்பர் 2023 73,240 -140.00
20 செப்டம்பர் 2023 73,380 +670.00
19 செப்டம்பர் 2023 72,710 +10.00
18 செப்டம்பர் 2023 72,700 +420.00
17 செப்டம்பர் 2023 72,280 +10.00
16 செப்டம்பர் 2023 72,270 +0.00
15 செப்டம்பர் 2023 72,270 +1,270.00
14 செப்டம்பர் 2023 71,000 -500.00
13 செப்டம்பர் 2023 71,500 -490.00
தென்மேற்கு காசி ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 75,130
தென்மேற்கு காசி ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 71,000
தென்மேற்கு காசி ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,793
தென்மேற்கு காசி ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 75,120
தென்மேற்கு காசி ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (22 செப்டம்பர்) 73,490
தென்மேற்கு காசி ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 75,700
தென்மேற்கு காசி ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 70,160
தென்மேற்கு காசி ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 72,351
தென்மேற்கு காசி ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 74,350
தென்மேற்கு காசி ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 75,700
தென்மேற்கு காசி ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 76,720
தென்மேற்கு காசி ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 70,190
தென்மேற்கு காசி ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 73,904
தென்மேற்கு காசி ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 70,190
தென்மேற்கு காசி ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 75,790
தென்மேற்கு காசி ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 74,270
தென்மேற்கு காசி ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 68,560
தென்மேற்கு காசி ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,729
தென்மேற்கு காசி ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 72,990
தென்மேற்கு காசி ஹில்ஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 70,190
தென்மேற்கு காசி ஹில்ஸ் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை