ஜல்னா, மகாராஷ்டிரா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஜல்னா : தங்க வீதம்

09 டிசம்பர் 2022
54,030
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
08 டிசம்பர் 2022 54,030 +50.00
07 டிசம்பர் 2022 53,980 +270.00
06 டிசம்பர் 2022 53,710 +290.00
05 டிசம்பர் 2022 53,420 -410.00
04 டிசம்பர் 2022 53,830 +10.00
03 டிசம்பர் 2022 53,820 +0.00
02 டிசம்பர் 2022 53,820 +10.00
01 டிசம்பர் 2022 53,810 +970.00
30 நவம்பர் 2022 52,840 +290.00
29 நவம்பர் 2022 52,550 +230.00
ஜல்னா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 54,030
ஜல்னா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,420
ஜல்னா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 53,803
ஜல்னா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,810
ஜல்னா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (08 டிசம்பர்) 54,030
ஜல்னா தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,180
ஜல்னா தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,230
ஜல்னா தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,152
ஜல்னா தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,590
ஜல்னா தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 52,840
ஜல்னா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 51,970
ஜல்னா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 50,140
ஜல்னா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 50,789
ஜல்னா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 50,160
ஜல்னா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 50,380
ஜல்னா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 50,720
ஜல்னா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 49,280
ஜல்னா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 50,004
ஜல்னா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 50,110
ஜல்னா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 50,160
ஜல்னா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஜல்னா : வெள்ளி வீதம்

09 டிசம்பர் 2022
66,840.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
08 டிசம்பர் 2022 66,840 +770.00
07 டிசம்பர் 2022 66,070 +890.00
06 டிசம்பர் 2022 65,180 +190.00
05 டிசம்பர் 2022 64,990 -1,250.00
04 டிசம்பர் 2022 66,240 +10.00
03 டிசம்பர் 2022 66,230 +0.00
02 டிசம்பர் 2022 66,230 +1,070.00
01 டிசம்பர் 2022 65,160 +1,890.00
30 நவம்பர் 2022 63,270 +640.00
29 நவம்பர் 2022 62,630 +1,620.00
ஜல்னா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 66,840
ஜல்னா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 64,990
ஜல்னா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 65,868
ஜல்னா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,160
ஜல்னா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (08 டிசம்பர்) 66,840
ஜல்னா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,270
ஜல்னா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,430
ஜல்னா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,317
ஜல்னா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 58,960
ஜல்னா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,270
ஜல்னா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,790
ஜல்னா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 55,280
ஜல்னா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 58,040
ஜல்னா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 56,800
ஜல்னா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 57,750
ஜல்னா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 57,900
ஜல்னா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 52,350
ஜல்னா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 55,427
ஜல்னா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 52,350
ஜல்னா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 56,790
ஜல்னா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை