ஜல்னா, மகாராஷ்டிரா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஜல்னா : தங்க வீதம்

02 மார்ச் 2024
63,670
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
01 மார்ச் 2024 63,670 +1,060.00
29 பிப்ரவரி 2024 62,610 +320.00
28 பிப்ரவரி 2024 62,290 -90.00
27 பிப்ரவரி 2024 62,380 +170.00
26 பிப்ரவரி 2024 62,210 -160.00
25 பிப்ரவரி 2024 62,370 +0.00
24 பிப்ரவரி 2024 62,370 +10.00
23 பிப்ரவரி 2024 62,360 +360.00
22 பிப்ரவரி 2024 62,000 -160.00
21 பிப்ரவரி 2024 62,160 +0.00
ஜல்னா தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 63,670
ஜல்னா தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,670
ஜல்னா தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 63,670
ஜல்னா தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,670
ஜல்னா தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (01 மார்ச்) 63,670
ஜல்னா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 62,880
ஜல்னா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,400
ஜல்னா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,205
ஜல்னா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 62,880
ஜல்னா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 62,610
ஜல்னா தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 63,390
ஜல்னா தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,600
ஜல்னா தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 62,381
ஜல்னா தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,390
ஜல்னா தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 62,670
ஜல்னா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,700
ஜல்னா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,070
ஜல்னா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 62,511
ஜல்னா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,270
ஜல்னா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,260
ஜல்னா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஜல்னா : வெள்ளி வீதம்

02 மார்ச் 2024
72,190.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
01 மார்ச் 2024 72,190 +1,010.00
29 பிப்ரவரி 2024 71,180 +2,120.00
28 பிப்ரவரி 2024 69,060 -360.00
27 பிப்ரவரி 2024 69,420 -250.00
26 பிப்ரவரி 2024 69,670 -1,010.00
25 பிப்ரவரி 2024 70,680 +10.00
24 பிப்ரவரி 2024 70,670 +0.00
23 பிப்ரவரி 2024 70,670 +230.00
22 பிப்ரவரி 2024 70,440 -440.00
21 பிப்ரவரி 2024 70,880 -560.00
ஜல்னா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 72,190
ஜல்னா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,190
ஜல்னா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 72,190
ஜல்னா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,190
ஜல்னா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (01 மார்ச்) 72,190
ஜல்னா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,330
ஜல்னா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,060
ஜல்னா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,922
ஜல்னா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,330
ஜல்னா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 71,180
ஜல்னா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 74,350
ஜல்னா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 70,870
ஜல்னா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 72,157
ஜல்னா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 74,350
ஜல்னா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 72,340
ஜல்னா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 77,690
ஜல்னா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 71,340
ஜல்னா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 74,544
ஜல்னா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 77,680
ஜல்னா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 74,300
ஜல்னா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை