பானிபட், ஹரியானா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பானிபட் : தங்க வீதம்

08 ஆகஸ்ட் 2022
52,140
+330.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 ஆகஸ்ட் 2022 51,810 +10.00
06 ஆகஸ்ட் 2022 51,800 +0.00
05 ஆகஸ்ட் 2022 51,800 -310.00
04 ஆகஸ்ட் 2022 52,110 -520.00
03 ஆகஸ்ட் 2022 52,630 +1,100.00
02 ஆகஸ்ட் 2022 51,530 +100.00
01 ஆகஸ்ட் 2022 51,430 -50.00
31 ஜூலை 2022 51,480 -1,310.00
30 ஜூலை 2022 52,790 +300.00
29 ஜூலை 2022 52,490 +590.00
பானிபட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 52,630
பானிபட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 51,430
பானிபட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 51,873
பானிபட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 51,430
பானிபட் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (07 ஆகஸ்ட்) 51,810
பானிபட் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 53,330
பானிபட் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 51,480
பானிபட் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 51,973
பானிபட் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 51,690
பானிபட் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 51,480
பானிபட் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 52,900
பானிபட் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 51,360
பானிபட் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 52,064
பானிபட் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 52,030
பானிபட் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 51,900
பானிபட் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 52,950
பானிபட் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 51,030
பானிபட் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 51,896
பானிபட் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 52,450
பானிபட் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 52,090
பானிபட் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பானிபட் : வெள்ளி வீதம்

08 ஆகஸ்ட் 2022
58,760.00
+1,290.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 ஆகஸ்ட் 2022 57,470 +10.00
06 ஆகஸ்ட் 2022 57,460 +0.00
05 ஆகஸ்ட் 2022 57,460 -610.00
04 ஆகஸ்ட் 2022 58,070 +360.00
03 ஆகஸ்ட் 2022 57,710 +160.00
02 ஆகஸ்ட் 2022 57,550 -770.00
01 ஆகஸ்ட் 2022 58,320 +630.00
31 ஜூலை 2022 57,690 -1,600.00
30 ஜூலை 2022 59,290 +340.00
29 ஜூலை 2022 58,950 +2,830.00
பானிபட் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 58,320
பானிபட் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 57,460
பானிபட் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 57,720
பானிபட் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 58,320
பானிபட் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (07 ஆகஸ்ட்) 57,470
பானிபட் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 59,840
பானிபட் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 55,670
பானிபட் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 57,994
பானிபட் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 59,680
பானிபட் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 57,690
பானிபட் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 63,780
பானிபட் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 60,430
பானிபட் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 62,457
பானிபட் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 62,540
பானிபட் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 60,430
பானிபட் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 65,400
பானிபட் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 60,110
பானிபட் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 62,893
பானிபட் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 65,400
பானிபட் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 63,320
பானிபட் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை