நாசிக், மகாராஷ்டிரா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

நாசிக் : தங்க வீதம்

16 ஜூலை 2024
73,650
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
15 ஜூலை 2024 73,650 +210.00
14 ஜூலை 2024 73,440 +0.00
13 ஜூலை 2024 73,440 +10.00
12 ஜூலை 2024 73,430 -20.00
11 ஜூலை 2024 73,450 +620.00
10 ஜூலை 2024 72,830 +270.00
09 ஜூலை 2024 72,560 +90.00
08 ஜூலை 2024 72,470 -690.00
07 ஜூலை 2024 73,160 +10.00
06 ஜூலை 2024 73,150 +10.00
நாசிக் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 73,650
நாசிக் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 71,660
நாசிக் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 72,867
நாசிக் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 71,730
நாசிக் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (15 ஜூலை) 73,650
நாசிக் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,060
நாசிக் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 71,110
நாசிக் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,709
நாசிக் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 71,760
நாசிக் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 71,660
நாசிக் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,590
நாசிக் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,770
நாசிக் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,296
நாசிக் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,770
நாசிக் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 71,750
நாசிக் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 72,990
நாசிக் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,260
நாசிக் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,307
நாசிக் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,260
நாசிக் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,540
நாசிக் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

நாசிக் : வெள்ளி வீதம்

16 ஜூலை 2024
92,640.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
15 ஜூலை 2024 92,640 -470.00
14 ஜூலை 2024 93,110 +10.00
13 ஜூலை 2024 93,100 +10.00
12 ஜூலை 2024 93,090 -1,030.00
11 ஜூலை 2024 94,120 +1,160.00
10 ஜூலை 2024 92,960 +60.00
09 ஜூலை 2024 92,900 +340.00
08 ஜூலை 2024 92,560 -950.00
07 ஜூலை 2024 93,510 +0.00
06 ஜூலை 2024 93,510 +10.00
நாசிக் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 94,120
நாசிக் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 89,590
நாசிக் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 92,544
நாசிக் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 89,590
நாசிக் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (15 ஜூலை) 92,640
நாசிக் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 93,970
நாசிக் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 87,180
நாசிக் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 89,472
நாசிக் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 91,760
நாசிக் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 89,430
நாசிக் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 96,290
நாசிக் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 80,970
நாசிக் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 88,205
நாசிக் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,110
நாசிக் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 91,750
நாசிக் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,020
நாசிக் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,670
நாசிக் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,760
நாசிக் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,670
நாசிக் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,820
நாசிக் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை