ப்ரீத் விஹார், டெல்லி : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ப்ரீத் விஹார் : தங்க வீதம்

31 மார்ச் 2023
59,700
+670.00
தேதி விலை மாற்றம்
30 மார்ச் 2023 59,030 +10.00
29 மார்ச் 2023 59,020 -290.00
28 மார்ச் 2023 59,310 +640.00
27 மார்ச் 2023 58,670 -720.00
26 மார்ச் 2023 59,390 +0.00
25 மார்ச் 2023 59,390 +10.00
24 மார்ச் 2023 59,380 -280.00
23 மார்ச் 2023 59,660 +840.00
22 மார்ச் 2023 58,820 +140.00
21 மார்ச் 2023 58,680 -850.00
ப்ரீத் விஹார் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,660
ப்ரீத் விஹார் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 54,870
ப்ரீத் விஹார் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,628
ப்ரீத் விஹார் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 55,790
ப்ரீத் விஹார் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (30 மார்ச்) 59,030
ப்ரீத் விஹார் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,730
ப்ரீத் விஹார் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 55,360
ப்ரீத் விஹார் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 56,322
ப்ரீத் விஹார் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,730
ப்ரீத் விஹார் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 55,760
ப்ரீத் விஹார் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,100
ப்ரீத் விஹார் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 54,950
ப்ரீத் விஹார் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,303
ப்ரீத் விஹார் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 54,950
ப்ரீத் விஹார் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,010
ப்ரீத் விஹார் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 54,980
ப்ரீத் விஹார் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,320
ப்ரீத் விஹார் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,292
ப்ரீத் விஹார் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,720
ப்ரீத் விஹார் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 54,940
ப்ரீத் விஹார் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ப்ரீத் விஹார் : வெள்ளி வீதம்

31 மார்ச் 2023
71,950.00
+1,240.00
தேதி விலை மாற்றம்
30 மார்ச் 2023 70,710 +0.00
29 மார்ச் 2023 70,710 +160.00
28 மார்ச் 2023 70,550 +620.00
27 மார்ச் 2023 69,930 -400.00
26 மார்ச் 2023 70,330 +0.00
25 மார்ச் 2023 70,330 +10.00
24 மார்ச் 2023 70,320 +170.00
23 மார்ச் 2023 70,150 +970.00
22 மார்ச் 2023 69,180 +840.00
21 மார்ச் 2023 68,340 -360.00
ப்ரீத் விஹார் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 70,710
ப்ரீத் விஹார் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 61,740
ப்ரீத் விஹார் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 66,688
ப்ரீத் விஹார் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,340
ப்ரீத் விஹார் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (30 மார்ச்) 70,710
ப்ரீத் விஹார் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,280
ப்ரீத் விஹார் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 63,550
ப்ரீத் விஹார் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 66,250
ப்ரீத் விஹார் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 69,850
ப்ரீத் விஹார் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 64,460
ப்ரீத் விஹார் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 69,740
ப்ரீத் விஹார் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 67,870
ப்ரீத் விஹார் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 68,746
ப்ரீத் விஹார் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,180
ப்ரீத் விஹார் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 68,810
ப்ரீத் விஹார் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,580
ப்ரீத் விஹார் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 64,880
ப்ரீத் விஹார் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 67,748
ப்ரீத் விஹார் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,050
ப்ரீத் விஹார் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,180
ப்ரீத் விஹார் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை