கான்பூர் கிராமப்புறம், உத்தரபிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

கான்பூர் கிராமப்புறம் : தங்க வீதம்

14 ஆகஸ்ட் 2022
52,580
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
13 ஆகஸ்ட் 2022 52,580 +10.00
12 ஆகஸ்ட் 2022 52,570 +270.00
11 ஆகஸ்ட் 2022 52,300 +90.00
10 ஆகஸ்ட் 2022 52,210 -30.00
09 ஆகஸ்ட் 2022 52,240 +0.00
08 ஆகஸ்ட் 2022 52,240 +400.00
07 ஆகஸ்ட் 2022 51,840 +10.00
06 ஆகஸ்ட் 2022 51,830 +0.00
05 ஆகஸ்ட் 2022 51,830 -310.00
04 ஆகஸ்ட் 2022 52,140 -520.00
கான்பூர் கிராமப்புறம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 52,660
கான்பூர் கிராமப்புறம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 51,460
கான்பூர் கிராமப்புறம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 52,112
கான்பூர் கிராமப்புறம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 51,460
கான்பூர் கிராமப்புறம் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (13 ஆகஸ்ட்) 52,580
கான்பூர் கிராமப்புறம் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 53,360
கான்பூர் கிராமப்புறம் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 51,510
கான்பூர் கிராமப்புறம் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 51,999
கான்பூர் கிராமப்புறம் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 51,710
கான்பூர் கிராமப்புறம் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 51,510
கான்பூர் கிராமப்புறம் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 52,930
கான்பூர் கிராமப்புறம் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 51,380
கான்பூர் கிராமப்புறம் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 52,088
கான்பூர் கிராமப்புறம் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 52,060
கான்பூர் கிராமப்புறம் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 51,930
கான்பூர் கிராமப்புறம் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 52,980
கான்பூர் கிராமப்புறம் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 51,050
கான்பூர் கிராமப்புறம் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 51,922
கான்பூர் கிராமப்புறம் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 52,480
கான்பூர் கிராமப்புறம் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 52,120
கான்பூர் கிராமப்புறம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

கான்பூர் கிராமப்புறம் : வெள்ளி வீதம்

14 ஆகஸ்ட் 2022
59,440.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
13 ஆகஸ்ட் 2022 59,440 +10.00
12 ஆகஸ்ட் 2022 59,430 +950.00
11 ஆகஸ்ட் 2022 58,480 -570.00
10 ஆகஸ்ட் 2022 59,050 -120.00
09 ஆகஸ்ட் 2022 59,170 +0.00
08 ஆகஸ்ட் 2022 59,170 +1,670.00
07 ஆகஸ்ட் 2022 57,500 +10.00
06 ஆகஸ்ட் 2022 57,490 +0.00
05 ஆகஸ்ட் 2022 57,490 -610.00
04 ஆகஸ்ட் 2022 58,100 +360.00
கான்பூர் கிராமப்புறம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,440
கான்பூர் கிராமப்புறம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 57,490
கான்பூர் கிராமப்புறம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 58,384
கான்பூர் கிராமப்புறம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 58,350
கான்பூர் கிராமப்புறம் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (13 ஆகஸ்ட்) 59,440
கான்பூர் கிராமப்புறம் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 59,870
கான்பூர் கிராமப்புறம் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 55,700
கான்பூர் கிராமப்புறம் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 58,022
கான்பூர் கிராமப்புறம் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 59,710
கான்பூர் கிராமப்புறம் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 57,720
கான்பூர் கிராமப்புறம் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 63,810
கான்பூர் கிராமப்புறம் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 60,460
கான்பூர் கிராமப்புறம் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 62,491
கான்பூர் கிராமப்புறம் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 62,570
கான்பூர் கிராமப்புறம் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 60,460
கான்பூர் கிராமப்புறம் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 65,430
கான்பூர் கிராமப்புறம் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 60,140
கான்பூர் கிராமப்புறம் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 62,924
கான்பூர் கிராமப்புறம் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 65,430
கான்பூர் கிராமப்புறம் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 63,350
கான்பூர் கிராமப்புறம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை