ஹிம்மத்நகர், குஜராத் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஹிம்மத்நகர் : தங்க வீதம்

08 பிப்ரவரி 2023
57,280
+70.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 பிப்ரவரி 2023 57,210 +220.00
06 பிப்ரவரி 2023 56,990 +400.00
05 பிப்ரவரி 2023 56,590 +0.00
04 பிப்ரவரி 2023 56,590 +10.00
03 பிப்ரவரி 2023 56,580 -1,250.00
02 பிப்ரவரி 2023 57,830 -70.00
01 பிப்ரவரி 2023 57,900 +720.00
31 ஜனவரி 2023 57,180 +110.00
30 ஜனவரி 2023 57,070 +0.00
30 ஜனவரி 2023 57,070 -200.00
ஹிம்மத்நகர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,900
ஹிம்மத்நகர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 56,580
ஹிம்மத்நகர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 57,099
ஹிம்மத்நகர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,900
ஹிம்மத்நகர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (07 பிப்ரவரி) 57,210
ஹிம்மத்நகர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,270
ஹிம்மத்நகர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,120
ஹிம்மத்நகர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,493
ஹிம்மத்நகர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,120
ஹிம்மத்நகர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,180
ஹிம்மத்நகர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,140
ஹிம்மத்நகர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,490
ஹிம்மத்நகர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,458
ஹிம்மத்நகர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,880
ஹிம்மத்நகர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,110
ஹிம்மத்நகர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,250
ஹிம்மத்நகர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,300
ஹிம்மத்நகர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,221
ஹிம்மத்நகர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,650
ஹிம்மத்நகர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 52,910
ஹிம்மத்நகர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஹிம்மத்நகர் : வெள்ளி வீதம்

08 பிப்ரவரி 2023
67,900.00
+350.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 பிப்ரவரி 2023 67,550 -100.00
06 பிப்ரவரி 2023 67,650 -190.00
05 பிப்ரவரி 2023 67,840 +10.00
04 பிப்ரவரி 2023 67,830 +0.00
03 பிப்ரவரி 2023 67,830 -2,670.00
02 பிப்ரவரி 2023 70,500 +440.00
01 பிப்ரவரி 2023 70,060 +1,040.00
31 ஜனவரி 2023 69,020 +240.00
30 ஜனவரி 2023 68,780 +0.00
30 ஜனவரி 2023 68,780 +270.00
ஹிம்மத்நகர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,500
ஹிம்மத்நகர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 67,550
ஹிம்மத்நகர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 68,466
ஹிம்மத்நகர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 70,060
ஹிம்மத்நகர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (07 பிப்ரவரி) 67,550
ஹிம்மத்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 69,960
ஹிம்மத்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 68,080
ஹிம்மத்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 68,955
ஹிம்மத்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,400
ஹிம்மத்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 69,020
ஹிம்மத்நகர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,790
ஹிம்மத்நகர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,070
ஹிம்மத்நகர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 67,954
ஹிம்மத்நகர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,250
ஹிம்மத்நகர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,390
ஹிம்மத்நகர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,350
ஹிம்மத்நகர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,510
ஹிம்மத்நகர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,399
ஹிம்மத்நகர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 59,040
ஹிம்மத்நகர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,350
ஹிம்மத்நகர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை