ஹிம்மத்நகர், குஜராத் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஹிம்மத்நகர் : தங்க வீதம்

இன்று 17 ஜனவரி 2022
48,920
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
16 ஜனவரி 2022 48,920 +0.00
15 ஜனவரி 2022 48,920 +0.00
14 ஜனவரி 2022 48,920 -70.00
13 ஜனவரி 2022 48,990 +120.00
12 ஜனவரி 2022 48,870 +240.00
11 ஜனவரி 2022 48,630 +0.00
10 ஜனவரி 2022 48,630 +0.00
09 ஜனவரி 2022 48,630 +0.00
08 ஜனவரி 2022 48,630 +0.00
07 ஜனவரி 2022 48,630 -580.00
ஹிம்மத்நகர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 49,290
ஹிம்மத்நகர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 48,630
ஹிம்மத்நகர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 48,903
ஹிம்மத்நகர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 49,070
ஹிம்மத்நகர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (16 ஜனவரி) 48,920
ஹிம்மத்நகர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 49,850
ஹிம்மத்நகர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 48,570
ஹிம்மத்நகர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 49,228
ஹிம்மத்நகர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 48,780
ஹிம்மத்நகர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 49,070
ஹிம்மத்நகர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 50,530
ஹிம்மத்நகர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 48,160
ஹிம்மத்நகர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 49,419
ஹிம்மத்நகர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 48,810
ஹிம்மத்நகர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 48,770
ஹிம்மத்நகர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,390
ஹிம்மத்நகர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,430
ஹிம்மத்நகர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,475
ஹிம்மத்நகர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,470
ஹிம்மத்நகர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 49,150
ஹிம்மத்நகர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஹிம்மத்நகர் : வெள்ளி வீதம்

இன்று 17 ஜனவரி 2022
63,450.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
16 ஜனவரி 2022 63,450 +0.00
15 ஜனவரி 2022 63,450 +0.00
14 ஜனவரி 2022 63,450 +60.00
13 ஜனவரி 2022 63,390 +770.00
12 ஜனவரி 2022 62,620 +450.00
11 ஜனவரி 2022 62,170 +60.00
10 ஜனவரி 2022 62,110 +190.00
09 ஜனவரி 2022 61,920 +0.00
08 ஜனவரி 2022 61,920 +0.00
07 ஜனவரி 2022 61,920 -1,860.00
ஹிம்மத்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 64,210
ஹிம்மத்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,920
ஹிம்மத்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 63,052
ஹிம்மத்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,700
ஹிம்மத்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (16 ஜனவரி) 63,450
ஹிம்மத்நகர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 64,060
ஹிம்மத்நகர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,700
ஹிம்மத்நகர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 63,169
ஹிம்மத்நகர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,170
ஹிம்மத்நகர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,700
ஹிம்மத்நகர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 68,810
ஹிம்மத்நகர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 63,170
ஹிம்மத்நகர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 66,295
ஹிம்மத்நகர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 66,130
ஹிம்மத்நகர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,170
ஹிம்மத்நகர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,780
ஹிம்மத்நகர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,090
ஹிம்மத்நகர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 64,498
ஹிம்மத்நகர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,090
ஹிம்மத்நகர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 66,540
ஹிம்மத்நகர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை