பலோடா பஜார், சத்தீஸ்கர் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பலோடா பஜார் : தங்க வீதம்

28 பிப்ரவரி 2024
62,280
-70.00
தேதி விலை மாற்றம்
27 பிப்ரவரி 2024 62,350 +160.00
26 பிப்ரவரி 2024 62,190 -160.00
25 பிப்ரவரி 2024 62,350 +10.00
24 பிப்ரவரி 2024 62,340 +0.00
23 பிப்ரவரி 2024 62,340 +360.00
22 பிப்ரவரி 2024 61,980 -160.00
21 பிப்ரவரி 2024 62,140 +10.00
20 பிப்ரவரி 2024 62,130 +120.00
19 பிப்ரவரி 2024 62,010 +190.00
18 பிப்ரவரி 2024 61,820 +10.00
பலோடா பஜார் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 62,860
பலோடா பஜார் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,370
பலோடா பஜார் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,163
பலோடா பஜார் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 62,860
பலோடா பஜார் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (27 பிப்ரவரி) 62,350
பலோடா பஜார் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 63,370
பலோடா பஜார் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,580
பலோடா பஜார் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 62,355
பலோடா பஜார் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,370
பலோடா பஜார் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 62,640
பலோடா பஜார் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,670
பலோடா பஜார் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,050
பலோடா பஜார் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 62,486
பலோடா பஜார் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,240
பலோடா பஜார் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,230
பலோடா பஜார் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 62,840
பலோடா பஜார் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 59,750
பலோடா பஜார் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 60,948
பலோடா பஜார் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 60,840
பலோடா பஜார் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 62,510
பலோடா பஜார் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பலோடா பஜார் : வெள்ளி வீதம்

28 பிப்ரவரி 2024
69,310.00
-80.00
தேதி விலை மாற்றம்
27 பிப்ரவரி 2024 69,390 -250.00
26 பிப்ரவரி 2024 69,640 -1,010.00
25 பிப்ரவரி 2024 70,650 +10.00
24 பிப்ரவரி 2024 70,640 +0.00
23 பிப்ரவரி 2024 70,640 +230.00
22 பிப்ரவரி 2024 70,410 -450.00
21 பிப்ரவரி 2024 70,860 -560.00
20 பிப்ரவரி 2024 71,420 -30.00
19 பிப்ரவரி 2024 71,450 -800.00
18 பிப்ரவரி 2024 72,250 +10.00
பலோடா பஜார் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,300
பலோடா பஜார் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,390
பலோடா பஜார் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,954
பலோடா பஜார் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,300
பலோடா பஜார் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (27 பிப்ரவரி) 69,390
பலோடா பஜார் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 74,320
பலோடா பஜார் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 70,840
பலோடா பஜார் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 72,128
பலோடா பஜார் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 74,320
பலோடா பஜார் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 72,310
பலோடா பஜார் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 77,660
பலோடா பஜார் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 71,310
பலோடா பஜார் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 74,515
பலோடா பஜார் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 77,650
பலோடா பஜார் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 74,280
பலோடா பஜார் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 77,230
பலோடா பஜார் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 70,070
பலோடா பஜார் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 72,648
பலோடா பஜார் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 71,360
பலோடா பஜார் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 77,230
பலோடா பஜார் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை