பெகுசராய், பீகார் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பெகுசராய் : தங்க வீதம்

26 செப்டம்பர் 2023
58,830
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 செப்டம்பர் 2023 58,830 -260.00
24 செப்டம்பர் 2023 59,090 +10.00
23 செப்டம்பர் 2023 59,080 +0.00
22 செப்டம்பர் 2023 59,080 +120.00
21 செப்டம்பர் 2023 58,960 -550.00
20 செப்டம்பர் 2023 59,510 +150.00
19 செப்டம்பர் 2023 59,360 +10.00
18 செப்டம்பர் 2023 59,350 +240.00
17 செப்டம்பர் 2023 59,110 +0.00
16 செப்டம்பர் 2023 59,110 +10.00
பெகுசராய் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,510
பெகுசராய் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 58,670
பெகுசராய் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 59,118
பெகுசராய் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,450
பெகுசராய் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (25 செப்டம்பர்) 58,830
பெகுசராய் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,500
பெகுசராய் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 58,270
பெகுசராய் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 58,925
பெகுசராய் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 59,300
பெகுசராய் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 59,410
பெகுசராய் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 59,980
பெகுசராய் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 58,230
பெகுசராய் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 59,191
பெகுசராய் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 58,230
பெகுசராய் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 59,980
பெகுசராய் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 60,140
பெகுசராய் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 58,110
பெகுசராய் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 59,100
பெகுசராய் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 60,140
பெகுசராய் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 58,220
பெகுசராய் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பெகுசராய் : வெள்ளி வீதம்

26 செப்டம்பர் 2023
71,960.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
25 செப்டம்பர் 2023 71,960 -1,220.00
24 செப்டம்பர் 2023 73,180 +10.00
23 செப்டம்பர் 2023 73,170 +10.00
22 செப்டம்பர் 2023 73,160 +250.00
21 செப்டம்பர் 2023 72,910 -140.00
20 செப்டம்பர் 2023 73,050 +670.00
19 செப்டம்பர் 2023 72,380 +0.00
18 செப்டம்பர் 2023 72,380 +430.00
17 செப்டம்பர் 2023 71,950 +0.00
16 செப்டம்பர் 2023 71,950 +10.00
பெகுசராய் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,790
பெகுசராய் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 70,680
பெகுசராய் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,502
பெகுசராய் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,780
பெகுசராய் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (25 செப்டம்பர்) 71,960
பெகுசராய் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 75,360
பெகுசராய் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 69,850
பெகுசராய் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 72,025
பெகுசராய் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 74,010
பெகுசராய் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 75,360
பெகுசராய் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 76,370
பெகுசராய் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 69,880
பெகுசராய் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 73,571
பெகுசராய் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,880
பெகுசராய் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 75,450
பெகுசராய் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,930
பெகுசராய் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 68,250
பெகுசராய் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,406
பெகுசராய் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 72,660
பெகுசராய் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 69,870
பெகுசராய் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை