பூரி, ஒடிசா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பூரி : தங்க வீதம்

27 செப்டம்பர் 2023
58,100
-540.00
தேதி விலை மாற்றம்
26 செப்டம்பர் 2023 58,640 -240.00
25 செப்டம்பர் 2023 58,880 -260.00
24 செப்டம்பர் 2023 59,140 +10.00
23 செப்டம்பர் 2023 59,130 +0.00
22 செப்டம்பர் 2023 59,130 +130.00
21 செப்டம்பர் 2023 59,000 -560.00
20 செப்டம்பர் 2023 59,560 +160.00
19 செப்டம்பர் 2023 59,400 +0.00
18 செப்டம்பர் 2023 59,400 +240.00
17 செப்டம்பர் 2023 59,160 +0.00
பூரி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,560
பூரி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 58,640
பூரி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 59,147
பூரி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,500
பூரி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (26 செப்டம்பர்) 58,640
பூரி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,540
பூரி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 58,310
பூரி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 58,971
பூரி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 59,350
பூரி தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 59,460
பூரி தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 60,030
பூரி தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 58,280
பூரி தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 59,239
பூரி தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 58,280
பூரி தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 60,030
பூரி தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 60,190
பூரி தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 58,150
பூரி தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 59,147
பூரி தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 60,190
பூரி தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 58,270
பூரி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பூரி : வெள்ளி வீதம்

27 செப்டம்பர் 2023
70,810.00
-870.00
தேதி விலை மாற்றம்
26 செப்டம்பர் 2023 71,680 -340.00
25 செப்டம்பர் 2023 72,020 -1,210.00
24 செப்டம்பர் 2023 73,230 +0.00
23 செப்டம்பர் 2023 73,230 +10.00
22 செப்டம்பர் 2023 73,220 +250.00
21 செப்டம்பர் 2023 72,970 -140.00
20 செப்டம்பர் 2023 73,110 +670.00
19 செப்டம்பர் 2023 72,440 +0.00
18 செப்டம்பர் 2023 72,440 +430.00
17 செப்டம்பர் 2023 72,010 +10.00
பூரி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,850
பூரி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 70,740
பூரி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,526
பூரி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,840
பூரி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (26 செப்டம்பர்) 71,680
பூரி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 75,420
பூரி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 69,900
பூரி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 72,083
பூரி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 74,070
பூரி வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 75,420
பூரி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 76,430
பூரி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 69,930
பூரி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 73,631
பூரி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,930
பூரி வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 75,510
பூரி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,990
பூரி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 68,310
பூரி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,464
பூரி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 72,720
பூரி வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 69,930
பூரி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை