கடலூர், தமிழ்நாடு : தங்கம் & வெள்ளி விலை

கடலூர் : தங்க வீதம்

இன்று 22 அக்டோபர் 2021
48,650
-100.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 அக்டோபர் 2021 48,750 +220.00
20 அக்டோபர் 2021 48,530 -10.00
19 அக்டோபர் 2021 48,540 +80.00
18 அக்டோபர் 2021 48,460 -720.00
17 அக்டோபர் 2021 49,180 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 49,180 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 49,180 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 49,180 +740.00
13 அக்டோபர் 2021 48,440 +150.00
12 அக்டோபர் 2021 48,290 +10.00
கடலூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,180
கடலூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,500
கடலூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,312
கடலூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,540
கடலூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (21 அக்டோபர்) 48,750
கடலூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 48,780
கடலூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 46,790
கடலூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 47,847
கடலூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 48,360
கடலூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 46,790
கடலூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 49,550
கடலூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 47,090
கடலூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 48,426
கடலூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 49,550
கடலூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 48,410
கடலூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 49,670
கடலூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 48,070
கடலூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 48,993
கடலூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 48,070
கடலூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 49,550
கடலூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

கடலூர் : வெள்ளி வீதம்

இன்று 22 அக்டோபர் 2021
66,720.00
-610.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 அக்டோபர் 2021 67,330 +1,180.00
20 அக்டோபர் 2021 66,150 +1,220.00
19 அக்டோபர் 2021 64,930 -10.00
18 அக்டோபர் 2021 64,940 +400.00
17 அக்டோபர் 2021 64,540 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 64,540 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 64,540 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 64,540 +1,330.00
13 அக்டோபர் 2021 63,210 -160.00
12 அக்டோபர் 2021 63,370 -60.00
கடலூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,330
கடலூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,190
கடலூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 63,505
கடலூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,190
கடலூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (21 அக்டோபர்) 67,330
கடலூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 67,010
கடலூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 59,920
கடலூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 63,914
கடலூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 64,570
கடலூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 59,920
கடலூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 70,000
கடலூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 63,350
கடலூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 65,686
கடலூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 70,000
கடலூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 64,680
கடலூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 72,040
கடலூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 67,800
கடலூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 70,185
கடலூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,930
கடலூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 70,000
கடலூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை