கடலூர், தமிழ்நாடு : தங்கம் & வெள்ளி விலை

கடலூர் : தங்க வீதம்

23 ஜூலை 2024
72,690
-480.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 ஜூலை 2024 73,170 -260.00
21 ஜூலை 2024 73,430 +10.00
20 ஜூலை 2024 73,420 +0.00
19 ஜூலை 2024 73,420 -1,170.00
18 ஜூலை 2024 74,590 +80.00
17 ஜூலை 2024 74,510 -160.00
16 ஜூலை 2024 74,670 +800.00
15 ஜூலை 2024 73,870 +210.00
14 ஜூலை 2024 73,660 +10.00
13 ஜூலை 2024 73,650 +0.00
கடலூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 74,670
கடலூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 71,870
கடலூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 73,337
கடலூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 71,930
கடலூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (22 ஜூலை) 73,170
கடலூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,270
கடலூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 71,320
கடலூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,918
கடலூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 71,970
கடலூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 71,870
கடலூர் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,810
கடலூர் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,970
கடலூர் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,507
கடலூர் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,980
கடலூர் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 71,960
கடலூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,210
கடலூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,460
கடலூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,515
கடலூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,460
கடலூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,750
கடலூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

கடலூர் : வெள்ளி வீதம்

23 ஜூலை 2024
88,630.00
-780.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 ஜூலை 2024 89,410 -550.00
21 ஜூலை 2024 89,960 +10.00
20 ஜூலை 2024 89,950 +10.00
19 ஜூலை 2024 89,940 -2,120.00
18 ஜூலை 2024 92,060 -170.00
17 ஜூலை 2024 92,230 -1,830.00
16 ஜூலை 2024 94,060 +1,150.00
15 ஜூலை 2024 92,910 -470.00
14 ஜூலை 2024 93,380 +10.00
13 ஜூலை 2024 93,370 +10.00
கடலூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 94,400
கடலூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 89,410
கடலூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 92,265
கடலூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 89,850
கடலூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (22 ஜூலை) 89,410
கடலூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 94,250
கடலூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 87,430
கடலூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 89,733
கடலூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 92,030
கடலூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 89,690
கடலூர் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 96,570
கடலூர் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 81,200
கடலூர் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 88,461
கடலூர் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,350
கடலூர் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 92,020
கடலூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,260
கடலூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,890
கடலூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,998
கடலூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,890
கடலூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 81,060
கடலூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை