கடலூர், தமிழ்நாடு : தங்கம் & வெள்ளி விலை

கடலூர் : தங்க வீதம்

01 டிசம்பர் 2022
53,490
+500.00
தேதி விலை மாற்றம்
30 நவம்பர் 2022 52,990 +280.00
29 நவம்பர் 2022 52,710 +240.00
28 நவம்பர் 2022 52,470 -400.00
27 நவம்பர் 2022 52,870 +10.00
26 நவம்பர் 2022 52,860 +0.00
25 நவம்பர் 2022 52,860 -140.00
24 நவம்பர் 2022 53,000 +220.00
23 நவம்பர் 2022 52,780 +190.00
22 நவம்பர் 2022 52,590 -10.00
21 நவம்பர் 2022 52,600 -350.00
கடலூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை
கடலூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை
கடலூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை
கடலூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை ()
கடலூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை ()
கடலூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,340
கடலூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,380
கடலூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,304
கடலூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,730
கடலூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 52,990
கடலூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 52,120
கடலூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 50,280
கடலூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 50,936
கடலூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 50,310
கடலூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 50,530
கடலூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 50,870
கடலூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 49,430
கடலூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 50,150
கடலூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 50,260
கடலூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 50,300
கடலூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

கடலூர் : வெள்ளி வீதம்

01 டிசம்பர் 2022
64,560.00
+1,100.00
தேதி விலை மாற்றம்
30 நவம்பர் 2022 63,460 +650.00
29 நவம்பர் 2022 62,810 +1,630.00
28 நவம்பர் 2022 61,180 -950.00
27 நவம்பர் 2022 62,130 +10.00
26 நவம்பர் 2022 62,120 +0.00
25 நவம்பர் 2022 62,120 -230.00
24 நவம்பர் 2022 62,350 +350.00
23 நவம்பர் 2022 62,000 +690.00
22 நவம்பர் 2022 61,310 +290.00
21 நவம்பர் 2022 61,020 -250.00
கடலூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை
கடலூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை
கடலூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை
கடலூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை ()
கடலூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை ()
கடலூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,460
கடலூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,600
கடலூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,496
கடலூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 59,130
கடலூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,460
கடலூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,970
கடலூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 55,440
கடலூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 58,210
கடலூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 56,960
கடலூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 57,910
கடலூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 58,070
கடலூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 52,510
கடலூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 55,589
கடலூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 52,510
கடலூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 56,960
கடலூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை