சண்டிகர், சண்டிகர் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

சண்டிகர் : தங்க வீதம்

18 ஆகஸ்ட் 2022
51,710
+200.00
தேதி விலை மாற்றம்
17 ஆகஸ்ட் 2022 51,510 -340.00
16 ஆகஸ்ட் 2022 51,850 -720.00
15 ஆகஸ்ட் 2022 52,570 +0.00
14 ஆகஸ்ட் 2022 52,570 +10.00
13 ஆகஸ்ட் 2022 52,560 +0.00
12 ஆகஸ்ட் 2022 52,560 +270.00
11 ஆகஸ்ட் 2022 52,290 +100.00
10 ஆகஸ்ட் 2022 52,190 -40.00
09 ஆகஸ்ட் 2022 52,230 +10.00
08 ஆகஸ்ட் 2022 52,220 +400.00
சண்டிகர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 52,650
சண்டிகர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 51,450
சண்டிகர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 52,104
சண்டிகர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 51,450
சண்டிகர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (17 ஆகஸ்ட்) 51,510
சண்டிகர் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 53,340
சண்டிகர் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 51,490
சண்டிகர் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 51,986
சண்டிகர் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 51,700
சண்டிகர் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 51,490
சண்டிகர் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 52,910
சண்டிகர் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 51,370
சண்டிகர் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 52,076
சண்டிகர் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 52,050
சண்டிகர் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 51,920
சண்டிகர் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 52,970
சண்டிகர் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 51,040
சண்டிகர் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 51,909
சண்டிகர் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 52,460
சண்டிகர் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 52,110
சண்டிகர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

சண்டிகர் : வெள்ளி வீதம்

18 ஆகஸ்ட் 2022
57,130.00
+110.00
தேதி விலை மாற்றம்
17 ஆகஸ்ட் 2022 57,020 -830.00
16 ஆகஸ்ட் 2022 57,850 -1,580.00
15 ஆகஸ்ட் 2022 59,430 +0.00
14 ஆகஸ்ட் 2022 59,430 +10.00
13 ஆகஸ்ட் 2022 59,420 +0.00
12 ஆகஸ்ட் 2022 59,420 +950.00
11 ஆகஸ்ட் 2022 58,470 -570.00
10 ஆகஸ்ட் 2022 59,040 -110.00
09 ஆகஸ்ட் 2022 59,150 +0.00
08 ஆகஸ்ட் 2022 59,150 +1,670.00
சண்டிகர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,430
சண்டிகர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 57,020
சண்டிகர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 58,384
சண்டிகர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 58,340
சண்டிகர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (17 ஆகஸ்ட்) 57,020
சண்டிகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 59,860
சண்டிகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 55,680
சண்டிகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 58,009
சண்டிகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 59,700
சண்டிகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 57,700
சண்டிகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 63,800
சண்டிகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 60,450
சண்டிகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 62,475
சண்டிகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 62,560
சண்டிகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 60,450
சண்டிகர் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 65,420
சண்டிகர் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 60,130
சண்டிகர் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 62,910
சண்டிகர் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 65,420
சண்டிகர் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 63,330
சண்டிகர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை