பாலகாட் : தங்கம் & வெள்ளி விலை, பாலகாட் தங்க விகிதங்கள், பாலகாட் வெள்ளி விகிதங்கள்

பாலகாட், மத்தியப் பிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பாலகாட் : தங்க வீதம்

இன்று 29 ஜனவரி 2022
49,080
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
28 ஜனவரி 2022 49,080 -970.00
27 ஜனவரி 2022 50,050 +300.00
26 ஜனவரி 2022 49,750 +0.00
25 ஜனவரி 2022 49,750 +320.00
24 ஜனவரி 2022 49,430 -130.00
23 ஜனவரி 2022 49,560 +0.00
22 ஜனவரி 2022 49,560 +0.00
21 ஜனவரி 2022 49,560 +0.00
20 ஜனவரி 2022 49,560 +460.00
19 ஜனவரி 2022 49,100 +10.00
பாலகாட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 50,050
பாலகாட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 48,610
பாலகாட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 49,131
பாலகாட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 49,060
பாலகாட் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (28 ஜனவரி) 49,080
பாலகாட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 49,840
பாலகாட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 48,560
பாலகாட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 49,215
பாலகாட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 48,770
பாலகாட் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 49,060
பாலகாட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 50,520
பாலகாட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 48,150
பாலகாட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 49,407
பாலகாட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 48,800
பாலகாட் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 48,750
பாலகாட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,380
பாலகாட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,420
பாலகாட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,461
பாலகாட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,460
பாலகாட் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 49,140
பாலகாட் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பாலகாட் : வெள்ளி வீதம்

இன்று 29 ஜனவரி 2022
63,460.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
28 ஜனவரி 2022 63,460 -2,180.00
27 ஜனவரி 2022 65,640 +120.00
26 ஜனவரி 2022 65,520 +0.00
25 ஜனவரி 2022 65,520 -870.00
24 ஜனவரி 2022 66,390 -590.00
23 ஜனவரி 2022 66,980 +0.00
22 ஜனவரி 2022 66,980 +0.00
21 ஜனவரி 2022 66,980 +1,000.00
20 ஜனவரி 2022 65,980 +1,420.00
19 ஜனவரி 2022 64,560 +1,150.00
பாலகாட் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 66,980
பாலகாட் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,910
பாலகாட் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 64,039
பாலகாட் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,680
பாலகாட் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (28 ஜனவரி) 63,460
பாலகாட் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 64,050
பாலகாட் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,680
பாலகாட் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 63,152
பாலகாட் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,160
பாலகாட் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,680
பாலகாட் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 68,790
பாலகாட் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 63,150
பாலகாட் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 66,279
பாலகாட் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 66,110
பாலகாட் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,150
பாலகாட் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,760
பாலகாட் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,080
பாலகாட் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 64,484
பாலகாட் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,080
பாலகாட் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 66,520
பாலகாட் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை