காரியாபந்த், சத்தீஸ்கர் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

காரியாபந்த் : தங்க வீதம்

01 டிசம்பர் 2022
53,380
+560.00
தேதி விலை மாற்றம்
30 நவம்பர் 2022 52,820 +290.00
29 நவம்பர் 2022 52,530 +230.00
28 நவம்பர் 2022 52,300 -390.00
27 நவம்பர் 2022 52,690 +0.00
26 நவம்பர் 2022 52,690 +10.00
25 நவம்பர் 2022 52,680 -140.00
24 நவம்பர் 2022 52,820 +210.00
23 நவம்பர் 2022 52,610 +190.00
22 நவம்பர் 2022 52,420 +0.00
21 நவம்பர் 2022 52,420 -350.00
காரியாபந்த் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை
காரியாபந்த் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை
காரியாபந்த் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை
காரியாபந்த் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை ()
காரியாபந்த் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை ()
காரியாபந்த் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,160
காரியாபந்த் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,210
காரியாபந்த் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,130
காரியாபந்த் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,560
காரியாபந்த் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 52,820
காரியாபந்த் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 51,950
காரியாபந்த் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 50,120
காரியாபந்த் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 50,769
காரியாபந்த் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 50,140
காரியாபந்த் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 50,360
காரியாபந்த் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 50,700
காரியாபந்த் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 49,260
காரியாபந்த் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 49,984
காரியாபந்த் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 50,090
காரியாபந்த் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 50,140
காரியாபந்த் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

காரியாபந்த் : வெள்ளி வீதம்

01 டிசம்பர் 2022
64,610.00
+1,360.00
தேதி விலை மாற்றம்
30 நவம்பர் 2022 63,250 +650.00
29 நவம்பர் 2022 62,600 +1,620.00
28 நவம்பர் 2022 60,980 -940.00
27 நவம்பர் 2022 61,920 +0.00
26 நவம்பர் 2022 61,920 +10.00
25 நவம்பர் 2022 61,910 -230.00
24 நவம்பர் 2022 62,140 +340.00
23 நவம்பர் 2022 61,800 +690.00
22 நவம்பர் 2022 61,110 +300.00
21 நவம்பர் 2022 60,810 -260.00
காரியாபந்த் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை
காரியாபந்த் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை
காரியாபந்த் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை
காரியாபந்த் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை ()
காரியாபந்த் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை ()
காரியாபந்த் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,250
காரியாபந்த் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,400
காரியாபந்த் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,293
காரியாபந்த் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 58,940
காரியாபந்த் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,250
காரியாபந்த் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,770
காரியாபந்த் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 55,250
காரியாபந்த் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 58,017
காரியாபந்த் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 56,770
காரியாபந்த் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 57,720
காரியாபந்த் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 57,880
காரியாபந்த் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 52,330
காரியாபந்த் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 55,405
காரியாபந்த் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 52,330
காரியாபந்த் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 56,770
காரியாபந்த் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை