சாம்ராஜ்நகர், கர்நாடகா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

சாம்ராஜ்நகர் : தங்க வீதம்

இன்று 23 அக்டோபர் 2021
48,550
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 அக்டோபர் 2021 48,550 -100.00
21 அக்டோபர் 2021 48,650 +220.00
20 அக்டோபர் 2021 48,430 -10.00
19 அக்டோபர் 2021 48,440 +80.00
18 அக்டோபர் 2021 48,360 -720.00
17 அக்டோபர் 2021 49,080 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 49,080 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 49,080 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 49,080 +740.00
13 அக்டோபர் 2021 48,340 +150.00
சாம்ராஜ்நகர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,080
சாம்ராஜ்நகர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,410
சாம்ராஜ்நகர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,230
சாம்ராஜ்நகர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,450
சாம்ராஜ்நகர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (22 அக்டோபர்) 48,550
சாம்ராஜ்நகர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 48,680
சாம்ராஜ்நகர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 46,690
சாம்ராஜ்நகர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 47,747
சாம்ராஜ்நகர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 48,260
சாம்ராஜ்நகர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 46,690
சாம்ராஜ்நகர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 49,450
சாம்ராஜ்நகர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 47,000
சாம்ராஜ்நகர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 48,328
சாம்ராஜ்நகர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 49,450
சாம்ராஜ்நகர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 48,310
சாம்ராஜ்நகர் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 49,570
சாம்ராஜ்நகர் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 47,970
சாம்ராஜ்நகர் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 48,893
சாம்ராஜ்நகர் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 47,970
சாம்ராஜ்நகர் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 49,450
சாம்ராஜ்நகர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

சாம்ராஜ்நகர் : வெள்ளி வீதம்

இன்று 23 அக்டோபர் 2021
66,590.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 அக்டோபர் 2021 66,590 -610.00
21 அக்டோபர் 2021 67,200 +1,190.00
20 அக்டோபர் 2021 66,010 +1,210.00
19 அக்டோபர் 2021 64,800 +0.00
18 அக்டோபர் 2021 64,800 +390.00
17 அக்டோபர் 2021 64,410 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 64,410 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 64,410 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 64,410 +1,330.00
13 அக்டோபர் 2021 63,080 -160.00
சாம்ராஜ்நகர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,200
சாம்ராஜ்நகர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,060
சாம்ராஜ்நகர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 63,520
சாம்ராஜ்நகர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,060
சாம்ராஜ்நகர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (22 அக்டோபர்) 66,590
சாம்ராஜ்நகர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 66,870
சாம்ராஜ்நகர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 59,800
சாம்ராஜ்நகர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 63,783
சாம்ராஜ்நகர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 64,440
சாம்ராஜ்நகர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 59,800
சாம்ராஜ்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 69,850
சாம்ராஜ்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 63,220
சாம்ராஜ்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 65,551
சாம்ராஜ்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 69,850
சாம்ராஜ்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 64,550
சாம்ராஜ்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 71,890
சாம்ராஜ்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 67,660
சாம்ராஜ்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 70,040
சாம்ராஜ்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,790
சாம்ராஜ்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 69,850
சாம்ராஜ்நகர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை