சாம்ராஜ்நகர், கர்நாடகா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

சாம்ராஜ்நகர் : தங்க வீதம்

29 நவம்பர் 2022
52,360
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
28 நவம்பர் 2022 52,360 -390.00
27 நவம்பர் 2022 52,750 +0.00
26 நவம்பர் 2022 52,750 +0.00
25 நவம்பர் 2022 52,750 -140.00
24 நவம்பர் 2022 52,890 +220.00
23 நவம்பர் 2022 52,670 +190.00
22 நவம்பர் 2022 52,480 -10.00
21 நவம்பர் 2022 52,490 -340.00
20 நவம்பர் 2022 52,830 +0.00
19 நவம்பர் 2022 52,830 +0.00
சாம்ராஜ்நகர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,230
சாம்ராஜ்நகர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,270
சாம்ராஜ்நகர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,155
சாம்ராஜ்நகர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,620
சாம்ராஜ்நகர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (28 நவம்பர்) 52,360
சாம்ராஜ்நகர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 52,010
சாம்ராஜ்நகர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 50,180
சாம்ராஜ்நகர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 50,829
சாம்ராஜ்நகர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 50,200
சாம்ராஜ்நகர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 50,420
சாம்ராஜ்நகர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 50,760
சாம்ராஜ்நகர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 49,320
சாம்ராஜ்நகர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 50,044
சாம்ராஜ்நகர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 50,150
சாம்ராஜ்நகர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 50,200
சாம்ராஜ்நகர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 52,690
சாம்ராஜ்நகர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 50,830
சாம்ராஜ்நகர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 51,800
சாம்ராஜ்நகர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 51,490
சாம்ராஜ்நகர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 50,840
சாம்ராஜ்நகர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

சாம்ராஜ்நகர் : வெள்ளி வீதம்

29 நவம்பர் 2022
61,050.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
28 நவம்பர் 2022 61,050 -950.00
27 நவம்பர் 2022 62,000 +10.00
26 நவம்பர் 2022 61,990 +0.00
25 நவம்பர் 2022 61,990 -230.00
24 நவம்பர் 2022 62,220 +350.00
23 நவம்பர் 2022 61,870 +690.00
22 நவம்பர் 2022 61,180 +290.00
21 நவம்பர் 2022 60,890 -250.00
20 நவம்பர் 2022 61,140 +0.00
19 நவம்பர் 2022 61,140 +10.00
சாம்ராஜ்நகர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 62,680
சாம்ராஜ்நகர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,470
சாம்ராஜ்நகர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,250
சாம்ராஜ்நகர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 59,010
சாம்ராஜ்நகர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (28 நவம்பர்) 61,050
சாம்ராஜ்நகர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,840
சாம்ராஜ்நகர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 55,320
சாம்ராஜ்நகர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 58,085
சாம்ராஜ்நகர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 56,840
சாம்ராஜ்நகர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 57,790
சாம்ராஜ்நகர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 57,950
சாம்ராஜ்நகர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 52,390
சாம்ராஜ்நகர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 55,471
சாம்ராஜ்நகர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 52,390
சாம்ராஜ்நகர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 56,840
சாம்ராஜ்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,480
சாம்ராஜ்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 54,060
சாம்ராஜ்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 56,975
சாம்ராஜ்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 58,380
சாம்ராஜ்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 54,070
சாம்ராஜ்நகர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை