சாம்ராஜ்நகர், கர்நாடகா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

சாம்ராஜ்நகர் : தங்க வீதம்

17 ஏப்ரல் 2024
73,050
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
16 ஏப்ரல் 2024 73,050 +770.00
15 ஏப்ரல் 2024 72,280 +320.00
14 ஏப்ரல் 2024 71,960 +10.00
13 ஏப்ரல் 2024 71,950 +0.00
12 ஏப்ரல் 2024 71,950 +280.00
11 ஏப்ரல் 2024 71,670 +430.00
10 ஏப்ரல் 2024 71,240 -100.00
09 ஏப்ரல் 2024 71,340 +400.00
08 ஏப்ரல் 2024 70,940 +340.00
07 ஏப்ரல் 2024 70,600 +10.00
சாம்ராஜ்நகர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,050
சாம்ராஜ்நகர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,310
சாம்ராஜ்நகர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 70,936
சாம்ராஜ்நகர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,310
சாம்ராஜ்நகர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (16 ஏப்ரல்) 73,050
சாம்ராஜ்நகர் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 68,090
சாம்ராஜ்நகர் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,720
சாம்ராஜ்நகர் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 65,952
சாம்ராஜ்நகர் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,720
சாம்ராஜ்நகர் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 67,690
சாம்ராஜ்நகர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 62,930
சாம்ராஜ்நகர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,440
சாம்ராஜ்நகர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,253
சாம்ராஜ்நகர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 62,930
சாம்ராஜ்நகர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 62,650
சாம்ராஜ்நகர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 63,440
சாம்ராஜ்நகர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,650
சாம்ராஜ்நகர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 62,429
சாம்ராஜ்நகர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,440
சாம்ராஜ்நகர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 62,720
சாம்ராஜ்நகர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

சாம்ராஜ்நகர் : வெள்ளி வீதம்

17 ஏப்ரல் 2024
83,760.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
16 ஏப்ரல் 2024 83,760 -330.00
15 ஏப்ரல் 2024 84,090 +780.00
14 ஏப்ரல் 2024 83,310 +10.00
13 ஏப்ரல் 2024 83,300 +10.00
12 ஏப்ரல் 2024 83,290 +160.00
11 ஏப்ரல் 2024 83,130 +270.00
10 ஏப்ரல் 2024 82,860 +200.00
09 ஏப்ரல் 2024 82,660 +560.00
08 ஏப்ரல் 2024 82,100 +1,040.00
07 ஏப்ரல் 2024 81,060 +0.00
சாம்ராஜ்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,090
சாம்ராஜ்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,730
சாம்ராஜ்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,521
சாம்ராஜ்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,730
சாம்ராஜ்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (16 ஏப்ரல்) 83,760
சாம்ராஜ்நகர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 75,740
சாம்ராஜ்நகர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,250
சாம்ராஜ்நகர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 74,598
சாம்ராஜ்நகர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,250
சாம்ராஜ்நகர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 75,200
சாம்ராஜ்நகர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,380
சாம்ராஜ்நகர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,120
சாம்ராஜ்நகர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,978
சாம்ராஜ்நகர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,380
சாம்ராஜ்நகர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 71,240
சாம்ராஜ்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 74,400
சாம்ராஜ்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 70,920
சாம்ராஜ்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 72,214
சாம்ராஜ்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 74,400
சாம்ராஜ்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 72,400
சாம்ராஜ்நகர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை