நர்மதா, குஜராத் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

நர்மதா : தங்க வீதம்

24 மார்ச் 2023
60,050
+210.00
தேதி விலை மாற்றம்
23 மார்ச் 2023 59,840 +840.00
22 மார்ச் 2023 59,000 +140.00
21 மார்ச் 2023 58,860 -850.00
20 மார்ச் 2023 59,710 +60.00
19 மார்ச் 2023 59,650 +0.00
18 மார்ச் 2023 59,650 +10.00
17 மார்ச் 2023 59,640 +1,410.00
16 மார்ச் 2023 58,230 -320.00
15 மார்ச் 2023 58,550 +880.00
14 மார்ச் 2023 57,670 -130.00
நர்மதா தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,840
நர்மதா தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 55,040
நர்மதா தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,333
நர்மதா தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 55,960
நர்மதா தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (23 மார்ச்) 59,840
நர்மதா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,900
நர்மதா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 55,530
நர்மதா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 56,493
நர்மதா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,900
நர்மதா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 55,930
நர்மதா தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,270
நர்மதா தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,120
நர்மதா தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,493
நர்மதா தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,120
நர்மதா தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,180
நர்மதா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,140
நர்மதா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,490
நர்மதா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,458
நர்மதா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,880
நர்மதா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,110
நர்மதா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

நர்மதா : வெள்ளி வீதம்

24 மார்ச் 2023
71,320.00
+950.00
தேதி விலை மாற்றம்
23 மார்ச் 2023 70,370 +970.00
22 மார்ச் 2023 69,400 +850.00
21 மார்ச் 2023 68,550 -360.00
20 மார்ச் 2023 68,910 +160.00
19 மார்ச் 2023 68,750 +0.00
18 மார்ச் 2023 68,750 +10.00
17 மார்ச் 2023 68,740 +2,080.00
16 மார்ச் 2023 66,660 -760.00
15 மார்ச் 2023 67,420 +420.00
14 மார்ச் 2023 67,000 +330.00
நர்மதா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 70,370
நர்மதா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 61,930
நர்மதா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 65,757
நர்மதா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,540
நர்மதா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (23 மார்ச்) 70,370
நர்மதா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,500
நர்மதா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 63,750
நர்மதா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 66,453
நர்மதா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 70,060
நர்மதா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 64,650
நர்மதா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 69,960
நர்மதா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 68,080
நர்மதா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 68,955
நர்மதா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,400
நர்மதா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 69,020
நர்மதா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,790
நர்மதா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,070
நர்மதா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 67,954
நர்மதா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,250
நர்மதா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,390
நர்மதா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை